Usnesení 8. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11.02.2019

254.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit finanční odbor zařazením částky 100 000,- Kč do 2. změny rozpočtu za účelem budoucího poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Jeseník na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku.

255.
Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 26/2019 - 37/2019.

256.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 1. změnu rozpočtu města na rok 2019 spočívající v RO 38/2019 - RO 45/2019, kterou se příjmy zvyšují o 479 824,-- Kč, výdaje se zvyšují o 11 508 840,-- Kč a financování se zvyšuje o 11 029 016,-- Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 335 432 507,99 Kč.

257.
Rada města dává souhlas k vyřazení nefunkčního majetku příspěvkové organizaci Základní škola Jeseník (IČ 5159-2004 Zahradní traktor, IČ 1360-2001 Kopírovací stroj).

258.
Rada města dává souhlas k vyřazení nefunkčního majetku příspěvkové organizaci Středisko volného času DUHA Jeseník (IČ 7-2004 Dataprojektor).

259.
Rada města dává předchozí souhlas příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník k přijetí věcného daru - knih od Masarykovy demokratické akademie a čtenářů.

260.
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120068279, a to mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín (jako provozovatelem distribuční soustavy) a městem Jeseník, IČO: 00302724 (jako stavebníkem), z důvodu rozšíření stávající komunikace a výstavby nového chodníku na ul. Seifertova.

261.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s ustanoveními § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, neschválit přejmenování ulice Otakara Březiny v Jeseníku na ulici Otokara Březiny.

262.
Rada města bere na vědomí zápisy č. 2 a 3 z jednání dopravní komise ze dne 21.1.2019 a 4.2.2019.

263.
Rada města ukládá Oddělení investic zadat dopravní studii na nové řešení organizace dopravy křižovatek u hotelu Praděd.

264.
Rada města souhlasí s vyhrazením dvou parkovacích míst pro doprovod dětí do ZŠ a MŠ Fučíkova, odloučeného pracoviště Sněženka, Moravská 814/2 v pracovní dny od 7:30 do 13:30 na pozemku parc.č. 2105/70 v k.ú. Jeseník.

265.
Rada města souhlasí s umístěním dopravního zrcadla na ul. Fučíkova pro bezpečnější vyjíždění z areálu ZŠ a MŠ Fučíkova 312.

266.
Rada města ukládá oddělení majetku akceptovat projektovou dokumentaci stavby "Infrastruktura v lokalitě Za kotelnou, ul. Rejvízská" jako podklad pro uzavření plánovací smlouvy s budoucími stavebníky až po zapracování připomínek dopravní komise a vydání společného územního a stavebního povolení Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník ve věci řízení MJ/03626/2019/03/ODSH/MK.

267.
Rada města bere na vědomí informaci o navrženém dopravním řešení v rámci záměru stavby "Obchodní galerie Jeseník, ul. Bezručova".

268.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit do funkce přísedící u Okresního soudu v Jeseníku paní Irenu Dohnalovou pro další čtyřleté funkční období.

269.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

270.
Rada města bere na vědomí Roční zprávu hodnotící kontrolní systém města Jeseník za rok 2018, výsledky veřejnosprávních kontrol a jiných kontrol.

271.
Rada města bere na vědomí roční plán interního auditu na rok 2019.

272.
Rada města schvaluje připojení města Jeseník ke kampani "Vlajka pro Tibet" vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice, Masarykovo nám.167/1, 790 01 Jeseník, dne 10. března 2019.

273.
Rada města schvaluje ukončení pojistné smlouvy č.816018 na úrazové pojištění jednotky JSDH Jeseník, uzavřené dne 3.3.1999 mezi Městem Jeseník, se sídlem Masarykovo nám.167/1, 790 01 Jeseník, IČ:00302724 a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. se sídlem Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, IČ:46973451.

274.
Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení nabídek pojištění pro JSDH v rámci průzkumu trhu v roce 2019.

275.
Rada města schvaluje uzavření dodatku č.10 ke Smlouvě o dílo (č.j. MJ-SML/OVV/0002/2004), jejímž předmětem je zajištění profesionálního úklidu, vrátné služby a obsluhy telefonní ústředny objektu města Jeseník, Tovární 1287/4 v Jeseníku.

276.
Rada města schvaluje uzavření dodatku č.15 ke Smlouvě o dílo (č.j MJ-SML/OVV/0001/2004) jejímž předmětem je zajištění profesionálního úklidu objektu města Jeseník, Masarykovo nám.167/1 v Jeseníku.

277.
Rada města schvaluje udělení výjimky z postupu daného Směrnicí rady č. 3/2016 a schvaluje uzavření smlouvy o servisu, technické podpoře a metodickém vedení k ekonomickému informačnímu systému se společností EG - Expert, s.r.o., IČO: 25268031, se sídlem Náchodská 24, 541 03 Trutnov 3.

278.
Rada města schvaluje dar spolku NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka, IČ: 29235715 na pořádání akce Na kole dětem ve městě Jeseník ve výši 10.000,-Kč.

279.
Rada města schvaluje spoluorganizaci města Jeseník na akci Na kole dětem, která se bude konat dne 3.6.2019.

280.
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě MJ-SML/0546/2017 se společností SAMAB PRESS GROUP a.s. ve věci roznosu měsíčníku Naše město.

281.
Rada města schvaluje směrnici č. 1/2019 Pravidla pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku.

282.
Rada města schvaluje směrnici č. 2/2019 Pravidla pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení.

283.
Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout byt č. 2 o velikosti 4+1 (cca 89 m2) v nemovitosti č. p. 652 na ul. Tylova v Jeseníku, určený pro sociální bydlení, a to dle podmínek dotace, poskytnuté městu Jeseník v roce 2018 a směrnice rady města č. 2/2019 (Pravidla pro výběr nájemců bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení), na dobu určitou 1 rok, za čisté nájemné ve výši 53 Kč/m2/měsíc.

284.
Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout byt č. 5 o velikosti 2+1 (cca 69 m2) v nemovitosti č. p. 652 na ul. Tylova v Jeseníku, určený pro sociální bydlení, a to dle podmínek dotace, poskytnuté městu Jeseník v roce 2018 a směrnice rady města č. 2/2019 (Pravidla pro výběr nájemců bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení), na dobu určitou 1 rok, za čisté nájemné ve výši 53 Kč/m2/měsíc.

285.
Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout byt č. 7 o velikosti 3+1 (cca 68 m2) v nemovitosti č. p. 652 na ul. Tylova v Jeseníku, určený pro sociální bydlení, a to dle podmínek dotace, poskytnuté městu Jeseník v roce 2018 a směrnice rady města č. 2/2019 (Pravidla pro výběr nájemců bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení), na dobu určitou 1 rok, za čisté nájemné ve výši 53 Kč/m2/měsíc.

286.
Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout byt č. 4 o velikosti 2+KK (cca 57 m2, 2.NP) v nemovitosti č. p. 689 na ul. Seifertova v Jeseníku, určený pro sociální bydlení pro příjmově vymezené osoby, a to dle podmínek dotace, poskytnuté městu Jeseník v roce 2007 a směrnice rady města č. 2/2019 (Pravidla pro výběr nájemců bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení), na dobu určitou 1/2 roku, za čisté nájemné ve výši 53 Kč/m2/měsíc.

287.
Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout byt č. 5 o velikosti 1+KK (cca 35 m2, 2.NP) v nemovitosti č. p. 689 na ul. Seifertova v Jeseníku, určený pro sociální bydlení pro příjmově vymezené osoby a to dle podmínek dotace, poskytnuté městu Jeseník v roce 2007 a směrnice rady města č. 2/2019 (Pravidla pro výběr nájemců bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení), na dobu určitou 1/2 roku, za čisté nájemné ve výši, za čisté nájemné ve výši 51,68 Kč/m2/měsíc.

288.
Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout byt č. 10 o velikosti 3+1 (cca 73 m2 5. NP) v nemovitosti č. p. 1265/3 na ul. U  Kasáren v Jeseníku, a to dle směrnice rady města č. 1/2019 (Pravidla pro výběr nájemců bytů v Jeseníku), na dobu určitou 1 rok, za čisté nájemné ve výši 53 Kč/m2/měsíc.

289.
Rada města ukládá oddělení majetku zahájit přípravu výměny stávajících oken za okna plastová v bytových jednotkách v majetku města, a to v bytových domech na ulici Purkyňova 802/3 a na ulici Školní 54/8 v Jeseníku v předpokládané celkové hodnotě 494.000,- Kč bez DPH.

290.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody mezi městem Jeseník a obcí Bělá pod Pradědem o změně katastrální hranice, která je zároveň i hranicí obce, podle § 26 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění a v souladu s neměřickým záznamem č. 932/2018, ověřeným Ing. Přemyslem Klasem.

291.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat pozemkovou parcelu č. 643/1 o výměře 652 m2 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za kupní cenu 387 Kč/m2 včetně DPH.

292.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat pozemkovou parcelu č. 1186/27 o výměře 143 m2 a pozemkovou parcelu č. 1186/4 o výměře 414 m2, obě v k.ú. Jeseník, za kupní cenu 424 Kč/m2 včetně DPH.

293.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat část pozemku o výměře cca 29 m2 z pozemkové parcely č. 2441/9 v k.ú. Jeseník, za kupní cenu 1186 Kč/m2 včetně DPH.

294.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat pozemkovou parcelu č. 1636/2 o výměře 1156 m2 v k.ú. Jeseník, za kupní cenu 32 Kč/m2.

295.
Rada města bere na vědomí informace oddělení majetku o úplatném nabytí pozemků a budov v areálu „Moravolen - ul. Janáčkova“ městem Jeseník v roce 2008; odkup za 10,65 mil. Kč za účelem realizace kotelny na biomasu a části trasy cyklostezky.

296.
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3 o velikosti 2+1 (65,90 m2) v nemovitosti č.p. 51 na ul. Šumperská v Jeseníku, s panem A. M., Jeseník, na dobu určitou do 31.03.2019, s nájemným ve výši 54,64 Kč/m2/měsíc, termín k uzavření nájemní smlouvy do 01.03.2019.

297.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o ukončení platnosti kupní smlouvy MJ-SML/0442/2018 ze dne 16.07.2018, ve znění dodatku č. 1 MJ-SML/0442/2018-1 ze dne 26.09.2018, uzavřené mezi městem Jeseník jako prodávajícím a panem J. K., Jeseník, jako kupujícím.

298.
Rada města schvaluje návrh programu 2. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 21. února 2019.