Usnesení 11. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 25.03.2019

369.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 55/2019 - 59/2019.

370.

Rada města dává předchozí souhlas příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník k přijetí věcného daru - knih od čtenářů.

371.

Rada města revokuje část usnesení č. 312 týkající se schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města Jesenické cyklistické, z.s. na akci Závod Míru U23/Grand P.P. Spa, Nations CUP 2019 ve výši 40.000,- Kč.

372.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli: Jesenická cyklistická, z.s. na akci Závod Míru U23/Grand P.P. Spa, Nations CUP 2019 ve výši 60.000,- Kč.

373.

Rada města bere na vědomí změnu výše tarifní složky platu v platovém výměru ředitelky MKZ Jeseník BcA. Petry Fusové z důvodu opravy zařazení do platového stupně na základě započitatelné praxe v souladu s platnou legislativou.

374.

Rada města ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Muzikantská stezka v Jeseníku“, jelikož po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyl žádný účastník výběrového řízení.

375.

Rada města schvaluje zahájení opakovaného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Muzikantská stezka v Jeseníku“, a dále schvaluje seznam dodavatelů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek a složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

376.

Rada města schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výstavba chodníku v ulici U Bělidla, Jeseník“, a dále schvaluje složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

377.

Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání komise pro sport a tělovýchovu konaného dne 28.2.2019.

378.

Rada města ukládá Oddělení majetku města pověřením kompetentní osoby kontrolou dokončení Městské haly (mobiliáře).

379.

Rada města bere na vědomí zápis z 3. zasedání Komise pro rozvoj města.

380.

Rada města bere na vědomí zprávu o zveřejňování textů zastupitelů v městském periodiku Naše město.

381.

Rada města schvaluje pravidla pro zveřejňování textů zastupitelů v městském periodiku Naše město.

382.

Rada města schvaluje aktualizaci prodejního ceníku zboží v informačním centru.

383.

Rada města schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník

384.

Rada města bere na vědomí žádost ředitele HZS Olomouckého kraje o příspěvek na vybavení jednotky na požární stanici v Jeseníku.

385.

Rada města schvaluje uzavření Dohody o splátkách dlužné částky 5.115,00 Kč navýšené o úrok z prodlení s paní S. R. jako dlužníkem. Dluh bude dle Dohody uhrazen v pěti měsíčních splátkách počínaje březnem 2019, kdy první splátka bude činit 1.500,00 Kč, druhá až čtvrtá splátka po 1.000,00 Kč a v červenci 2019 bude doplacena zbývající část dluhu.

386.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3 o velikosti 1+1 (cca 45 m2 1. NP) v nemovitosti č. p. 258 na ul. Tyršova v Jeseníku, s paní S. R. jako nájemcem, a to na dobu určitou do 30. 06. 2019, s nájemným ve výši 54 Kč/m2/měsíc, v souladu s čl. 2 směrnice rady města č. 2/2019 (Pravidla pro výběr nájemců bytů v Jeseníku pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení).

387.

Rada města schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu městských bytů v Jeseníku s níže uvedenými nájemci, kterými se prodlužuje doba nájmu:

M. A., prodloužení doby nájmu do 30. 06. 2019,

I. B., prodloužení doby nájmu do 30. 06. 2019.

388.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7 o velikosti 3+1 (cca 102 m2 5. NP) v nemovitosti č. p. 802/3 na ul. Purkyňova v Jeseníku s paní M. Ch. jako nájemcem, a to na dobu určitou do 31. 03. 2020, s nájemným ve výši 54 Kč/m2/měsíc, bez předchozí úhrady peněžní jistoty, a to v souladu s čl. 3 bodem 3. 3. směrnice rady města č. 1/2019 (Pravidla pro výběr nájemců bytů v Jeseníku).

389.

Rada města souhlasí se zapsáním zástavního práva smluvního ve prospěch České spořitelny, a.s., IČO 45244782, Olbrachtova 1929/62, Praha 4, k zajištění financí pro stavbu rodinného domu, na pozemku p. č. 859/1 v k. ú. Jeseník.

390.

Rada města bere na vědomí zápis č. 4 z dopravní komise konané dne 4.3.2019.

391.

Rada města bere na vědomí předložený návrh řešení nového chodníku do lázní.

392.

Rada města souhlasí s řešením revitalizace ul. Tyršova dle předloženého rozpracovaného konceptu projektové dokumentace.

393.

Rada města schvaluje navýšení úvazku z 0,4 na úvazek 1,0 u funkčního pracovního místa „Hlavní projektový manažer“ v rámci projektu „Centrum společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO partnerských měst”, organizačně zařazeného v Oddělení investic, s účinností od 01.04.2019.

394.

Rada města zřizuje k 01.04.2019 jedno funkční místo v Odboru stavebního úřadu a územního plánování.

395.

Rada města stanovuje k 01.04.2019 celkový počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu, který činí 160 (z toho 5 zaměstnanců přijatých na dobu určitou v rámci projektu „Škola pro všechny”, 1 zaměstnanec přijatý na dobu určitou v rámci projektu „MAP  II“,   1 zaměstnanec přijatý na dobu určitou v rámci projektu „Centrum společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO partnerských měst”, 2 zaměstnanci přijatí na dobu určitou 1 roku po dobu finanční podpory Úřadu práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti při vytvoření míst veřejně prospěšných prací, 1 pracovník pro tvorbu akčního plánu přijatý na dobu určitou a hrazen z 50% ze Státního fondu životního prostředí ČR, 16 zaměstnanců převedených ze Správy majetku města Jeseník v souvislosti se zrušením příspěvkové organizace a 10 zaměstnanců přijatých na dobu určitou jako zástup za mateřskou dovolenou, rodičovskou dovolenou, dlouhodobou pracovní neschopnost a výkon veřejné funkce).