Usnesení 17. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 10.06.2019

572.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 97/2019 - 117/2019.

573.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 3. změnu rozpočtu města na rok 2019 spočívající v RO 118/2019 - RO 124/2019, kterou se příjmy zvyšují o 136 094,23 Kč, výdaje se zvyšují o 1 064 000,-- Kč a financování se zvyšuje o 927 905,77 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 362 538 197,16 Kč.

574.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výsledek hospodaření a účetní závěrku účetní jednotce město Jeseník za r. 2018, která podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci účetní jednotky.

575.

Rada města Jeseník doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Jeseník za rok 2018 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, podle § 17, odst. 7, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a ve smyslu § 84, odst. 1 a § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění.

576.

Rada města Jeseník doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční vypořádání výsledku hospodaření města a městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2018, uvedené v Závěrečném účtu města Jeseník za rok 2018, článek II. Tabulková část, tabulky č. 12/1 a 12/2.

577.

Rada města dává souhlas příspěvkové organizaci Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, k převodu prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic ve výši 70 tis. Kč.

578.

Rada města schvaluje použití prostředků fondu investic příspěvkové organizace Mateřská  škola Jeseník, Jiráskova 799, za účelem vybudování pojezdových ploch na školní zahradě a pořízení myčky do školní jídelny.

579.

Rada města dává souhlas příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník k podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2019 na akci „Im Zentrum“.

580.

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Dotační komise dne 29. 5. 2019.

581.

Rada města schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města z Dotačního programu na podporu jednorázových projektů - akcí na rok 2019, těmto žadatelům:

Sudetikus, z.s., Park žije! Divadlo a muzikál - 16. 000,- Kč;

Českobratrská církev evangelická, Adventní koncerty 2019 - 16. 000,- Kč;

eSeNBáci z.s., Šumná jízda 2019 - 16. 000,- Kč;

Ekojóga ČR,z.s., Realizace letního tábora pro děti ze soc.znevýhodněného prostředí - 11. 000,- Kč;

IPA, sekce ČR, z.s. - územní skupina č.221, Jeseník, Táhneme za jeden provaz - 11.000,- Kč; ARPZPD v ČR, z.s., Celodenní program pro rodiny s handicapovanými dětmi - 11. 000,- Kč;

Klub vodáků Jeseník, z.s., Vodácké putovní tábory na Lužnici - 20. 000,- Kč;

Okresní agrární komora Jeseník, Jesenické dožínky 2019 - 16. Ročník - 20. 000,- Kč;

FBK Jeseník, spolek, Jeseník Open Air floorball cup 2019 - 15. 000,- Kč.

582.

Rada města schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města těmto žadatelům o individuální dotaci:

Pavel Čadík, KINEMATOGRAF 100 - 10. 000,- Kč;

Vědecká knihovna v Olomouci, p.o., Na Jeseníky! (publikace) - 40. 000,- Kč;

Basketbal Jeseník, spolek, Basketbalová soutěž v Prudniku - 10. 000,- Kč;

ATEX spol, s.r.o., Poslední kilometr 2019 - 10. 000,- Kč;

Ing. Marek Zbořil, Svatoján Festival 2019 - 15. 000,- Kč;

Jiří Bouchal, 30 let orchestru Brass Band Šohaj - 10. 000,- Kč;

Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Jeseník, Jesenická liga ve florbalu ZŠ okresu Jeseník - finálové turnaje - 10. 000,- Kč.

583.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli o individuální dotaci AC Gamaspol Jeseník, Česká Ves ve výši 120.000,- Kč na náklady na výkonnostní sport.

584.

Rada města bere na vědomí žádost organizace Darmoděj, z.ú. o dofinancování sociální služby "služba následné péče"

585.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace  z  rozpočtu  města nad 50 tis. Kč z Dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb 2019 čj. MJ- SML/0326/2019 ze dne 20.5.2019 s žadatelem Darmoděj z.ú., Jeseník, na základě kterého se poskytnutá částka zvyšuje ze 100.000,- Kč na 116.000,-Kč.

586.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum sociální služeb spočívající v rozšíření základních činností o sociální službu domov se zvláštním režimem pro seniory nad 65 let věku s Alzheimerovou nebo stařeckou demencí.

587.

Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci ze dne 21.05.2019

588.

Rada města Jeseníku pověřuje správní odbor  k nákupu knižních setů v rámci projektu Bookstart - S knížkou do života v hodnotě 80,-Kč/kus  a jejich předávání v rámci vítání občánků.

589.

Rada města schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výstavba chodníku v ul. Šumperská u Rejvízského mostu, Jeseník“, a dále schvaluje složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

590.

Rada města stanovuje cenu obvyklého nájemného z nebytových prostor v budově na adrese Karla Čapka 1147/10, Jeseník dle znaleckého posudku vypracovaného Znaleckým a oceňovacím ústavem s.r.o., Přemyslovka 3, 796 02 Prostějov pod č. 6043/2019 ze dne 20.02.2019 s uplatněním přirážky nebo srážky v závislosti na velikosti pronajímaných kancelářských prostor.

591.

Rada města schvaluje pozvání 3 zástupců anglického města Malvern na oslavy 220. výročí narození V. Priessnitze, podle jehož vzoru byly v Malvern vybudovány vodoléčebné lázně.

592.

Rada města schvaluje přijetí dotace Olomouckého kraje ve výši 32. 000 Kč na turistické informační centrum na rok 2019 a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

593.

Rada města bere na vědomí zápis z 5. zasedání komise pro rozvoj města.

594.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavřít smlouvu o zabezpečení vybudování infrastruktury s vlastníky pozemků parc. č. 1340/31, 1340/30, 1340/66, 1340/65, 1340/5, 1340/64, 1340/29, vše v k.ú. Bukovice u Jeseníka s podmínkou složení částky 4.006.625,- Kč do notářské úschovy před podpisem smlouvy.

595.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu části pozemku 1340/5 v k.ú. Bukovice u Jeseníka s S. P., trvale bytem Jeseník.

596.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu části pozemku 1340/29 v k.ú. Bukovice u Jeseníka s manželi P. a J. H., trvale bytem Brno.

597.

Rada města schvaluje Směrnici rady města č. 3/2019 Pravidla pro zřizování služebností zatěžujících nemovitosti ve vlastnictví města Jeseníku s účinností od 1.7.2019.

598.

Rada města schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 17.000,- Kč spolku  Klub přátel Hotelové školy Jeseník jako příspěvek k uspořádání 1.YesMajáles dne 15.6.2019.

599.

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžitého daru ve výši 17.000,- Kč spolku  Klub přátel Hotelové školy Jeseník jako příspěvek k uspořádání 1.YesMajáles dne 15.6.2019.

600.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Podmínky prodeje pozemků v zóně „Za Podjezdem“.

601.

Rada města souhlasí s výměnou pamětní desky rodiny Weissovy na hotelu Slovan.

602.

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč   J. a P. Z., Říčany, jakožto příspěvku na obnovu pamětní desky rodiny Weissovy na hotelu Slovan.

603.

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 102 k Mandátní smlouvě č. 1/96 mezi městem Jeseník a Technickými službami Jeseník a.s., kterým se pro rok 2019 upřesňuje rozsah údržby a správy majetku, a to jmenovité akce v oblasti místních komunikací, veřejné zeleně a hřbitova Bukovice.

604.

Rada města schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu městských bytů v Jeseníku s níže uvedenými nájemci, kterými se prodlužuje doba nájmu:

M. A., prodloužení doby nájmu do 30. 09. 2019,

I. B., prodloužení doby nájmu do 30. 09. 2019,

R. S., prodloužení doby nájmu do 30. 09. 2019.

605.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla města Jeseník pro výstavbu a přijetí nově budované a stávající infrastruktury a souvisejících pozemků do vlastnictví města.

606.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. MJ-SML/0365/2019 pro stavbu  „Jeseník - Dukelská, d. č.  24 a 26, byt.dr.Květenka, nové NNk“  na pozemcích parc. č. 2253/6, 2256/3, 2253/7, 2266/2, 2245/1 2250/1, 2277/2, 2266/6, všechny v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti ČEZ Distibuce, a.s., Děčín v zastoupení ENPRO Energo s.r.o., Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 28628250.

607.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. MJ-SML/0359/2019 pro stavbu  „Jeseník - Dětřichov, 222/1, NNk“  na pozemku parc. č. 490/2, v k.ú. Seč u Jeseníka, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 a.s., zastoupené společností Elmont Jeseník s.r.o., Palackého 11/14, 790 01 Jeseník, IČ: 25904442.

608.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pro zřízení služebnosti č. MJ-SML/0362/2019 pro stavbu  „IV-12-8016216- Jeseník- Bukovice, Šumperská, č. parc. 981“  na pozemku parc. č. 982, v k.ú. Bukovice u Jeseníka, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 847/8, PSČ 405 02, Děčín 4, IČ: 24729035.

609.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. MJ-SML/0363/2019 pro stavbu  „REKO MS Jeseník, Muzikantská stezka, číslo stavby: 7700073212“  na pozemcích parc. č. 1185, 1720/2, 1720/4, 2479, všechny v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupené společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311.

610.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. MJ-SML/0361/2019 pro stavbu  „PMF REAL- sjezdy“  na pozemku parc. č. 1361, v k.ú. Bukovice u Jeseníka, ve prospěch společnosti PMF REAL a.s., Jaselská 1967/6 Přerov, 750 02, IČ: 26222311.

611.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. MJ-SML/0396/2019 pro uložení vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky do části pozemku města - parc. č. 781 k. ú. Bukovice u Jeseníka v rámci realizace stavební akce novostavby RD, ve prospěch manželů Barbory a Lukáše Píšových, Jeseník.

612.

Rada města bere na vědomí zápis z dopravní komise č. 5, konané dne 6.5.2019.

613.

Rada města ukládá oddělení majetku prověřit u dotčených orgánů státní správy možnost umístění svislého dopravního značení B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou E13 Text nebo symbol „Mimo dopravní obsluhy“ v úseku od ulice U Kasáren po „křížek“, a to oboustranně.

614.

Rada města nesouhlasí se zřízením připojení v rámci navrženého dopravního řešení záměru novostavby samoobslužné myčky osobních aut investora - společnosti Ambulantní služby spol. s.r.o. z důvodu negativního vlivu na dopravní situaci v prostoru.

615.

Rada města nesouhlasí s opatřením pro zklidnění dopravy v celé lokalitě ul. Erbenova, Sládkova, Na Stráni, Habrová, Rudná v Jeseníku.

616.

Rada města souhlasí se stanovením částečného podélného stání na chodníku po levé straně ve směru do kopce na ulici Nerudova v Jeseníku.

617.

Rada města ukládá oddělení majetku zajistit úpravu lávky za účelem zlepšení rozhledových poměrů (odstranění betonových zídek u schodů) při přecházení z ul. Šumperská na ul. Nábřežní.

618.

Rada města ukládá oddělení majetku prověřit u dotčených orgánů státní správy možnost stanovení místní úpravy provozu - umístěním svislého dopravního značení „IP 10a Slepá pozemní komunikace“ na začátek ul. U Sokolovny (v blízkosti připojení k silnici I/44 ul. Šumperská) v Jeseníku.

619.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o celkové výměře 810 m2 z pozemkové parcely č. 1016/1 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, část o výměře 797 m2 za účelem zahrady a část o výměře 13 m2 jako zastavěnou plochu.

620.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 381 m2 z p.č. 490 a část pozemku o výměře 24 m2 z p.č. 1399/6, oba v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za účelem zahrady.

621.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o celkové výměře 40 m2 z pozemkové parcely č. 665 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, jako pozemek pod drobnou stavbou.

622.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 35 m2 z pozemkové parcely č. 664 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, jako pozemek pod drobnou stavbou.

623.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o celkové výměře 66 m2 z pozemkové parcely č. 662/3 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, jako pozemek pod drobnou stavbou.

624.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 50 m2 z pozemkové parcely č. 662/1 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, jako pozemek pod drobnou stavbou.

625.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 130 m2 z pozemkové parcely č. 661 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za účelem zahrady.

626.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 16 m2 z pozemkové parcely č. 660 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, jako pozemek pod drobnou stavbou.

627.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 50 m2 z pozemkové parcely č. 659 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, jako pozemek pod drobnou stavbou.

628.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o celkové výměře 590 m2 z pozemkové parcely č. 1312/1 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za účelem zahrady.

629.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 110 m2 z pozemkové parcely č. 168/6 v k.ú. Jeseník, část o výměře 100 m2, za účelem zahrady a část o výměře 10 m2, jako zastavěnou plochu.

630.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat pozemkovou parcelu 1860/18 o výměře 496 m2 v k. ú. Jeseník, za kupní cenu 436 Kč/m2 včetně DPH.

631.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat pozemkovou parcelu č. 1187/4 o výměře 417 m2 v k. ú. Jeseník, za kupní cenu 411 Kč/m2 včetně DPH.

632.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat pozemkovou parcelu 776/20 o výměře 290 m2 v k. ú. Jeseník, pozemek pod stavbou bez čp / č. ev., stavba technického vybavení (trafostanice) ve vlastnictví společnosti ČEZ DISTRIBUCE, a.s., za kupní cenu 13. 794 Kč včetně DPH.

633.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pro zřízení služebnosti č. MJ-SML/0394/2019 ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035, jejímž předmětem je služebnost umístění a provozování kabelu elektrické energie VN 356 a VNk, na pozemcích města parc. č. 825, 791, 766, 764, 748/1, 747/2, 682/1, 681/1, 674/1, 792, 765, 761/1 všechny v k.ú. Jeseník, včetně práva vstupu na pozemek související s provozem, opravou, údržbou, změnami nebo odstraňováním kabelu.

634.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města  vzít na vědomí informaci o svolání řádné valné hromady společnosti  Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Tyršova č.p.248, 790 01 Jeseník, IČ 65138066, na den 28.06.2019, a informace obsažené v pozvánce doručené akcionáři.

635.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit delegovanému zástupci města a jeho náhradníkovi na valné hromadě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., konané dne 28.06.2019, hlasovat pro schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018, neboť podle výroku auditora představuje pravdivý, věrný a úplný obraz o hospodaření společnosti za rok 2018.

636.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit delegovanému zástupci města a jeho náhradníkovi na valné hromadě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., konané dne 28.06.2019, hlasovat pro schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období rok 2018 tak, že z celkové výše zisku společnosti dosaženého za účetní období roku 2018 ve výši 4.457.717,34 Kč, se část ve výši 222.885,87 Kč použije na doplnění rezervního fondu a část ve výši 4.234.831,47 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let; představenstvo má záměr vytvořit finanční rezervu na budoucí obnovu stávající VHI a na realizaci budoucích investičních záměrů a dále pro účely úhrady možné účetní ztráty.

637.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit delegovanému zástupci města a jeho náhradníkovi na valné hromadě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., konané dne 28.06.2019, hlasovat pro schválení návrhu střednědobého plánu investic, oprav a projektových prací na období let 2019 až 2024; návrhu střednědobého plánuje v celkovém finančním objemu 205,175 mil. Kč.

638.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit delegovanému zástupci města a jeho náhradníkovi na valné hromadě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., konané dne 28.06.2019, hlasovat pro schválení pravidel pro nabývání VHI (vodohospodářské infrastruktury) od fyzických a právnických osob, které nejsou akcionáři společnosti.

639.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit delegovanému zástupci města a jeho náhradníkovi na valné hromadě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., konané dne 28.06.2019, hlasovat pro určení  pana Ing. Viktora Vorla, který je veden Komorou auditorů v seznamu auditorů pod č. oprávnění  1519, k provedení ověření řádných účetních závěrek společnosti za roky 2019 až 2021.

640.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit delegovanému zástupci města a jeho náhradníkovi na valné hromadě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., konané dne 28.06.2019, hlasovat pro odvolání pana Ing. Lubomíra Žmolíka z dozorčí rady společnosti a současně hlasovat pro zvolení pana Ing. Dalibora Jatiho do funkce člena dozorčí rady společnosti, včetně schválení smlouvy o výkonu funkce; návrh usnesení valné hromady vychází ze žádosti akcionáře a usnesení zastupitelstva obce Lipová-lázně ze dne 22.5.2019.

641.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města Jeseník stanovit v souladu s § 72 a §84, odst.2, písm. n) zák.č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění s účinností od 1.7.2019 měsíční odměnu neuvolněným zastupitelům za výkon funkce člena rady města ve výši 5.000,- Kč.

642.

Rada města schvaluje návrh programu 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 20. června 2019.

643.

Rada města bere na vědomí informace Odboru stavebního úřadu a územního plánování o průběhu veřejné zakázky malého rozsahu na provozování digitální technické mapy města Jeseník

644.

Rada města bere na vědomí plnění úkolů z 16. zasedání rady města.

645.

Rada města bere na vědomí informaci o zaslání dopisu hejtmanovi Olomouckého kraje ve věci zachování rozsahu zdravotnické péče poskytované v regionu Jesenicka.