Usnesení 21. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 15.07.2019

702.

Rada města dává předchozí souhlas příspěvkové organizaci Středisko volného času DUHA Jeseník k přijetí finančního daru účelově určeného, od dárce Lesy ČE, s.p., za účelem úpravy naučné stezky dřevin.

703.

Rada města dává předchozí souhlas příspěvkové organizaci Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, k přijetí věcného daru - nafukovacího bazénu.

704.

Rada města bere na vědomí zápis č. 4 z jednání Komise pro sport a tělovýchovu ze dne 28.5.2019.

705.

Rada města bere na vědomí zápis č. 5 z jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování ze dne 17.6.2019.

706.

Rada města bere na vědomí zápis č. 3 z jednání Dotační komise ze dne 26.6.2019.

707.

Rada města bere na vědomí „Žádost o přehodnocení platových výměrů ředitelek mateřských škol“.

708.

Rada města bere na vědomí informaci o postupných krocích k případnému vzniku nové školské příspěvkové organizace.

709.

Rada města dává souhlas s předfinancováním projektu „Otevřené a inovativní vzdělávání na ZŠ Jeseník“ v rámci výzvy č. 02_18_063 - Šablony II. příspěvkové organizaci Základní škola Jeseník.

710.

Rada města v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken budov města Jeseník“ rozhodla o výběru dodavatele HM - okna a dveře, s.r.o., IČO: 277 92 382, se sídlem na adrese Heydukova 896/11, 180 00 Praha 8.

711.

Rada města v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken budov města Jeseník“ rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem HM - okna a dveře, s.r.o., IČO: 277 92 382, se sídlem na adrese Heydukova 896/11, 180 00 Praha 8.

712.

Rada města v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výstavba chodníku v ul. Šumperská u Rejvízského mostu, Jeseník“ rozhoduje o výběru dodavatele René Darmovzal, IČO: 47994304, se sídlem na adrese 79326 Vrbno pod Pradědem - Mnichov 360.

713.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Výstavba chodníku v ul. Šumperská u Rejvízského mostu, Jeseník“ se zhotovitelem René Darmovzal, IČO: 47994304, se sídlem na adrese 79326 Vrbno pod Pradědem - Mnichov 360.

714.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0041/2019 ze dne 18.01.2019 na zhotovení stavby „Výstavba chodníku v ulici Rejvízská, Jeseník“ se zhotovitelem společností Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., IČO: 46580328, se sídlem na adrese Tovární 202/3, 790 01 Jeseník, jehož předmětem je úprava rozsahu díla spočívající ve změně napojení odvodnění vjezdu v km 0,014, obrub a dlažeb autobusové zastávky, dorovnání ploch parkoviště u hřbitova, řezání a bourání asfaltu, odečtení již provedené části kanalizace, narovnání výměry dlažeb dle skutečnosti, sanaci vjezdu na parkoviště, odečtení revize elektro, a s tím související snížení ceny díla o 215.946 Kč bez DPH.

715.

Rada města bere na vědomí Informace o postupu při přípravě PD na chodník do lázní.

716.

Rada města dává souhlas příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník k převodu prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic ve výši 2 tis. Kč

717.

Rada města schvaluje použití prostředků fondu investic příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník za účelem dofinancování výměny oken na budově na Beskydské ulici

718.

Rada města bere na vědomí informace ve věci vyřízení žádosti společnosti FENIX GROUP a.s.

719.

Rada města schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. MJ-SML/0471/2019 o přijetí daru v podobě 12 ks nádob na plast a 5 ks nádob na kovy od Olomouckého kraje za účelem rozvoje tříděného sběru komunálního odpadu na městském koupališti.

720.

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor, a to konkrétně kancelářské prostory č.206, 207B, 211-213, 214A, 215-217, 218A, 218B, 218C, 219-221, 224-225, 237-238,241-243, 254-255 o celkové výměře 699,92 m2 ve 2.NP a ostatní podružné prostory č.205,207, 218 235-236, 238A, 261, 265, 266A o celkové výměře 156,71 m2 v 2.NP a ostatní podružné prostory č.052 o celkové výměře 32,92 m2 v 1.PP   budovy stojící na pozemku parc. č.770/1 k.ú. Jeseník na ulici Karla Čapka č.p. 1147/10 a garážové stání č.3 v garáži stojící na pozemku parc. č. 760/6 k.ú.Jeseník na dobu určitou (24 měsíců) od 22.7.2019  České správě sociálního zabezpečení , Pracoviště ČSSZ Ostrava, IČ: 00006963 za cenu stanovenou dle Znaleckého posudku číslo 6043/2019 vypracovaného Znaleckým a oceňovacím ústavem s.r.o., t.j. 1030,00 Kč/m2/rok za kancelářské prostory ve 2.NP; 515,00 Kč/m2/rok za podružné prostory ve 2.NP; 260,00 Kč/m2/rok za podružné prostory v 1.PP a 9600,00 Kč/garážové stání/rok a to vše s uplatněním srážky 5% srážky.

721.

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor, a to konkrétně kancelářské prostory č.145-150, 151A, 155, 157-159, 172-178, 188, 189A a 189B o celkové výměře 671,19 m2 v 1.NP a kancelářské prostory č.333-334, 337-340, 353, 353A, 354-355, 357A, 357B, 358-361, 363, 365 o celkové výměře 431,10 m2 ve 3.NP a kancelářské prostory č.411A, 412-416, 416A, 442, 442A, 449, 450 o celkové výměře 258,59 m2 ve 4.NP a ostatní podružné prostory č.143, 144, 151-154, 156, 160, 166-168, 179-181 o celkové výměře 309,48 m2 v 1.NP a ostatní podružné prostory č.348, 350, 357 o celkové výměře 45,87 mve 3.NP a ostatní podružné prostory č.417-419 o celkové výměře 53,47 mve 4.NP budovy stojící na pozemku parc. č.770/1 k.ú. Jeseník na ulici Karla Čapka č.p. 1147/10 a garážová stání č.2, 5, 8, 9 v garáži stojící na pozemku parc. č. 760/6 k.ú. Jeseník na dobu určitou (24 měsíců) od 22.7.2019 Úřadu práce České republiky, Kontaktní pracoviště Jeseník, IČ:72496991 za cenu stanovenou dle Znaleckého posudku číslo 6043/2019 vypracovaného Znaleckým a oceňovacím ústavem s.r.o., t.j. 1030,00 Kč/m2/rok za kancelářské prostory v 1.NP; 990,00 Kč/m2/rok za kancelářské prostory ve 3. a 4.NP; 515,00 Kč/m2/rok za podružné prostory ve 1.NP; 495,00 Kč/m2/rok za podružné prostory ve 3. a 4.NP a 9600,00 Kč/garážové stání/rok a to vše s uplatněním srážky 5% srážky.

722.

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor, a to konkrétně kanceláře č.531 o celkové výměře 17,93 m2 v 5.NP budovy stojící na pozemku parc. č.770/1 k.ú. Jeseník na ulici Karla Čapka č.p. 1147/10, a to vždy každé první úterý v kalendářním měsíci v době od 14:00 h do 16:00 h na dobu neurčitou od 3.9.2019 Mgr. Miroslavu Adámkovi za cenu 200 Kč/1 hodina.

723.

Rada města ukládá oddělení majetku zahájit přípravu rekonstrukce bytové jednotky č. 1 v bytovém domě č.p. 802/3  na ulici Purkyňova v Jeseníku v předpokládané celkové hodnotě 607 000 Kč bez DPH.

724.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. MJ-SML/0484/2019 pro stavbu  „16010-045789 VPIC Jeseník Dukelská, výst. 2RD“  na pozemku parc. č. 2508/2 v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063.

725.

Rada města schvaluje pronájem části pozemku o výměře 110 m2 z pozemkové parcely č. 168/6 v k.ú. Jeseník, část 10 m2 jako zastavěnou plochu a část 100 m2 za účelem zahrady, panu F. N., Jeseník.

726.

Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 841, uzavřené mezi městem Jeseník a manželi J. a a. B., Jeseník, ke dni 31.07.2019

727.

Rada města schvaluje pronájem části pozemku o výměře 381 m2 z p.č. 490 a části pozemku o výměře 14 m2 z p.č. 1399/6, oba v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za účelem zahrady, panu P. B., Křižínkov.

728.

Rada města schvaluje pronájem části pozemku o výměře 410 m2 z pozemkové parcely č. 1016/1 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za účelem zahrady manželům L. a M. P., Jeseník.

729.

Rada města schvaluje pronájem části pozemku o výměře 400 m2 z pozemkové parcely č. 1016/1 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, část o výměře 387 m2 jako zahradu a část o výměře 13 m2 jako zastavěnou plochu, panu F. F.

730.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k platné nájemní smlouvě č. 94, uzavřené mezi městem Jeseník a manželi J. a J. S., Jeseník, kterým zpoplatňuje sazbou 12 Kč/m2/rok zastavěnou část pozemku s výměrou 20 m2 z pozemkové parc. č. 665 v k.ú. Bukovice u Jeseníka.

731.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k platné nájemní smlouvě č. 1033, uzavřené mezi městem Jeseník a panem V. F., Jeseník, kterým zpoplatňuje sazbou 12 Kč/m2/rok zastavěnou část pozemku s výměrou 20 m2 z pozemkové parc. č. 665 v k.ú. Bukovice u Jeseníka.

732.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k platné nájemní smlouvě č. 943, uzavřené mezi městem Jeseník a panem V. T., Jeseník, kterým zpoplatňuje sazbou 12 Kč/m2/rok zastavěnou část pozemku s výměrou 30 m2 z pozemkové parc. č. 664 v k.ú. Bukovice u Jeseníka.

733.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k platné nájemní smlouvě č. 948, uzavřené mezi městem Jeseník a paní J. M., Jeseník, kterým zpoplatňuje sazbou 12 Kč/m2/rok zastavěnou část pozemku s výměrou 20 m2 z pozemkové parc. č. 662/3 v k.ú. Bukovice u Jeseníka.

734.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k platné nájemní smlouvě č. 868, uzavřené mezi městem Jeseník a paní S. K., Jeseník, kterým zpoplatňuje sazbou 12 Kč/m2/rok zastavěnou část pozemku s výměrou 46 m2 z pozemkové parc. č. 662/3 v k.ú. Bukovice u Jeseníka.

735.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k platné nájemní smlouvě č. 789, uzavřené mezi městem Jeseník a panem P. M., Jeseník, kterým zpoplatňuje sazbou 12 Kč/m2/rok zastavěnou část pozemku s výměrou 50 m2 z pozemkové parc. č. 662/1 a schvaluje pronájem části pozemku o výměře 130 m2 z pozemkové parc. č. 661, za účelem zahrady, vše v k.ú. Bukovice u Jeseníka.

736.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k platné nájemní smlouvě č. 678, uzavřené mezi městem Jeseník a panem M. K., Jeseník, kterým zpoplatňuje sazbou 12 Kč/m2/rok zastavěnou část pozemku s výměrou 16 m2 z pozemkové parc. č. 660 v k.ú. Bukovice u Jeseníka.

737.

Rada města schvaluje pronájem části pozemku o výměře 270 m2 z pozemkové parc. č. 1312/1 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za účelem zahrady paní H. S., Jeseník.

738.

Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 1006, uzavřené mezi městem Jeseník a panem L. Ch., Jeseník, ke dni 31.07.2019.

739.

Rada města schvaluje pronájem části pozemku o výměře 320 m2 z pozemkové parc. č. 1312/1 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za účelem zahrady, manželům V. a V. D., Jeseník.

740.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 470 m2 z pozemkové parcely č. 1313/13 a část o výměře 130 m2 z pozemkové parcely č. 1313/116, vše v k.ú. Bukovice u Jeseníka, jako manipulační a skladovací plochu.

741.

Rada města uděluje výjimku ze směrnice č. 3/2016 a ukládá oddělení majetku realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu „Zdroj tepla IPOS“ formou uzavřené výzvy s oslovením tří dodavatelů.

742.

Rada města uděluje výjimku ze směrnice č. 3/2016 a ukládá oddělení majetku realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu „Zdroje tepla - kotelny Dukelská a Lipovská“ formou uzavřené výzvy s oslovením tří dodavatelů.

743.

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Městem Jeseník, jako obdarovaným a společností ENESA a.s., jako dárcem a přijetí finančního daru ve výši 25 000 Kč.

744.

Rada města souhlasí s demontáží technologického zařízení z bývalé kotelny Husova a jeho likvidací.

745.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města vypůjčit část pozemku o výměře 800 m2 z pozemkové parcely č. 1116/1,  část pozemku o výměře 3 000 m2 z pozemkové parcely č. 1121/1, část pozemku o výměře 560 m2 z pozemkové parcely č. 1121/3 a část pozemku o výměře 260 m2 z pozemkové parcely č. 1123, vše v k.ú. Jeseník, spolku Boétheia - společenství křesťanské pomoci, se sídlem Otakara Březiny 228/28, Jeseník, jako zahradu.

746.

Rada města bere na vědomí zprávu oddělení majetku ve věcech majetkoprávního vypořádání s Olomouckým krajem.

747.

Rada města doporučuje Technickým službám, a.s obměnu 7 ks parkovacích automatů dle nejvhodnější nabídky.

748.

Rada města bere na vědomí informaci o ceníku za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích dle nařízení města Jeseník č. 3/2007, ve znění pozdějších předpisů.

749.

Rada města schvaluje podání žádosti o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené, na základě které bude k 01.09.2019 zřízeno funkční místo referenta v Odboru dopravy a silničního hospodářství na dobu určitou 12 měsíců,  které bude spolufinancováno z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, v rámci projektu „Mámo, táto neseďte doma!“.

750.

Rada města stanovuje k  01.09.2019 celkový počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu, který činí 154 (z toho 1 zaměstnanec přijatý na dobu určitou v rámci projektu „Mámo, táto neseďte doma“ hrazen z 50% z OP Zaměstnanost, 1 zaměstnanec přijatý na dobu určitou hrazen z projektu „MAP II“, 1 zaměstnanec přijatý na dobu určitou v rámci projektu „Centrum společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO partnerských měst”, 1 zaměstnanec přijatý na dobu určitou 6 měsíců po dobu finanční podpory Úřadu práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti při vytvoření míst veřejně prospěšných prací, 1 pracovník pro tvorbu akčního plánu přijatý na dobu určitou a hrazen z 50% ze Státního fondu životního prostředí ČR, 16 zaměstnanců převedených ze Správy majetku města Jeseník v souvislosti se zrušením příspěvkové organizace a 10 zaměstnanců přijatých na dobu určitou jako zástup za mateřskou dovolenou, rodičovskou dovolenou, dlouhodobou pracovní neschopnost a výkon veřejné funkce).

751.

Rada města bere na vědomí průběžné plnění úkolů z jednotlivých zasedání Rady města Jeseníku.

752.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Jeseník a Komerční bankou, a.s., o založení Spořícího účtu č. 115-9531410237/0100 jako součást Základního běžného účtu města č. 9005-1520841/0100.

753.

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor, a to konkrétně kancelářské prostory č.564-567 o celkové výměře 94,69 m2 a ostatní podružné prostory č.523 a 525A o celkové výměře 26,80 m2 v 5.NP budovy stojící na pozemku parc. č.770/1 k.ú. Jeseník na ulici Karla Čapka č.p. 1147/10 a garážové stání č.1 v garáži stojící na pozemku parc. č. 760/6 k.ú. Jeseník na dobu 2 let od 22.7.2019 do 22.7.2021 Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČ: 71009248 za cenu stanovenou dle Znaleckého posudku číslo 6043/2019 vypracovaného Znaleckým a oceňovacím ústavem s.r.o., t.j. 990,00 Kč/m2/rok za kancelářské prostory v 5.NP; 495,00 Kč/m2/rok za podružné prostory v 5.NP a 9600,00 Kč/garážové stání/rok.