Usnesení 47. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 06.04.2020

1417.
Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 63/2020 - 66/2020.

1418.
Rada města v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Zkvalitnění zázemí poskytovaných sociálních služeb v azylovém domě v Jeseníku“ rozhoduje o výběru dodavatele společnosti Unistav Stavby s.r.o., IČO: 08751242, se sídlem na adrese 28. října 889/5, 790 01 Jeseník, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

1419.
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Zkvalitnění zázemí poskytovaných sociálních služeb v azylovém domě v Jeseníku“ se zhotovitelem společností Unistav Stavby s.r.o., IČO: 08751242, se sídlem na adrese 28. října 889/5, 790 01 Jeseník.

1420.
Rada města v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výstavba chodníku v ul. Šumperská u Rejvízského mostu, Jeseník“ rozhoduje o výběru dodavatele společnosti Technické služby Jeseník a.s., IČO: 64610063, se sídlem na adrese Otakara Březiny 168/41, 790 01 Jeseník.

1421.
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Výstavba chodníku v ul. Šumperská u Rejvízského mostu, Jeseník“ se zhotovitelem společností Technické služby Jeseník a.s., IČO: 64610063, se sídlem na adrese Otakara Březiny 168/41, 790 01 Jeseník.

1422.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku města Jeseník č. 1/2020, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a části města.

1423.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města doporučit orgánům Sdružení měst a obcí Jesenicka ("SMOJ"), aby SMOJ rozhodla o své účasti a majetkovém vstupu do společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s., akciové společnosti založené a existující podle práva České republiky, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 07686501, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 11088 ("Společnost") a schválila uzavření Smlouvy o převodu akcií Společnosti mezi Olomouckým krajem jako prodávajícím a SMOJ jako kupujícím a rovněž schválila uzavření akcionářské smlouvy mezi akcionáři Společnosti.

1424.
Rada města bere na vědomí zápisy č. 12 a 13 z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci ze dne 21.01.2020 a 18.02.2020.

1425.
Rada města schvaluje prodloužení termínu pro uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 2+kk (cca 66 m2, v 1. NP) v nemovitosti č. p. 689/7 na ul. Seifertova v Jeseníku, určeného k sociálnímu bydlení, a to dle Pravidel pro výběr nájemců bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení, s panem A. G. jako nájemcem, a to do 01. 05. 2020.

1426.
Rada města na základě ustanovení čl. 2 bodu 2.3 Pravidel pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2020, s paní K. A.

1427.
Rada města na základě ustanovení čl. 2 bodu 2.3 Pravidel pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu do 30. 09. 2020, s paní D. M. A.

1428.
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2 o velikosti 3+1 (cca 94 m2) v nemovitosti č. p. 1266 na ul. U Kasáren v Jeseníku dle Pravidel pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku s panem L. S. jako nájemcem, a to na dobu určitou 6 měsíců, s nájemným ve výši 54 Kč/m2/měsíc, s předchozím složením peněžní jistoty, nejzazší termín k uzavření nájemní smlouvy je do 31. 05. 2020.

1429.
Rada města ukládá oddělení majetku připravit prodej bytové jednotky č. 2 v bytovém domě č. p. 163/2 na ulici Kostelní v Jeseníku za minimální kupní cenu 500 000,- Kč.

1430.
Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 291 m2 z pozemkové parcely č. 668/8 a pozemkovou parc. č. 668/33 o výměře 49 m2, vše v k.ú. Jeseník, k podnikatelským účelům.

1431.
Rada města bere na vědomí zařazení soutěžního návrhu na vyčištění průchodu na Masarykovo náměstí v soutěži “Ahoj krásné Česko”, který by v případě vítězství ve veřejném hlasování společnost Unilever na své náklady vyčistila.

1432.
Rada města doporučuje starostce města stanovit termín jednání Zastupitelstva města Jeseník na 14.5.2020. Důvodem jsou přetrvávající zdravotní rizika pro všechny přítomné osoby způsobená koronavirovou epidemií a současná snaha umožnit osobní přístup veřejnosti v místě a okamžiku jednání zastupitelstva města bez omezení.

1433.
Rada města bere na vědomí informace o činnosti Technických služeb Jeseník a.s.

1434.
Rada města bere na vědomí informace o projektu 5G pro 5 měst.

1435.
Rada města ukládá odboru obecní živnostenský úřad předložit seznam OSVČ s provozovnou na území města Jeseníku.  Seznam bude sloužit jako podklad pro stanovení opatření, která budou mít za cíl oživení podnikatelského sektoru a zachování sítě obchodu a služeb ve městě.