Usnesení 50. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 20.04.2020

1442.

Rada města schvaluje vyčlenění 470 tis. Kč pro jednorázovou finanční pomoc podnikatelům dle živnostenského zákona pro zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID-19, v důsledku kterých měli nebo mají zakázáno provozovat živnost/živnosti v provozovně, která není v jejich vlastnictví a za jejíž užívání musejí pronajímateli platit nájem.

1443.

Rada města schvaluje pravidla pro poskytování jednorázové finanční pomoci pro zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID-19:

         1. Žadatelem smí být fyzická nebo právnická osoba podnikající nejpozději od února 2020 podle živnostenského zákona, která má provozovnu na území města Jeseníku a zároveň sídlo v okrese Jeseník.

         2. Žadatel, který na území města Jeseníku musel uzavřít více provozoven, smí podat pouze jednu žádost.

          3. Žadateli byl usnesením vlády České republiky ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření zakázán maloobchodní prodej a prodej služeb v této provozovně.

          4. Žadatel nemá ke dni podání žádosti v živnostenském rejstříku přerušenou činnost, jejíž provozování bylo zakázáno.

          5. Žadatel nemá žádné dluhy vůči městu Jeseník.

          6. Provozovna žadatele je umístěna v prostorách na základě nájemní smlouvy uzavřené nejpozději v únoru 2020.

          7. Pomoc se poskytuje ve výši 1 měsíčního nájmu v maximální výši 10.000,- Kč na 1 žadatele. Minimální částka pomoci činí 5.000,- Kč a bude poskytnuta i v případě nižšího sjednaného měsíčního nájmu, pokud žadatel vyhoví všem kritériím dle bodů 1 -6.

          8. Žádosti budou přijímány do vyčerpání určené částky, nejdéle však do 30.4.2020. Na přidělení daru není právní nárok.

1444.

Rada města schvaluje vyčlenění prostoru v červnovém čísle městského periodika Naše město pro bezplatnou inzerci provozoven uzavřených v důsledku vládních nařízení přijatých v souvislosti se stavem nouze.