Usnesení 56. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 25.05.2020

1565.

Rada města bere na vědomí informaci o výsledcích hospodaření města za první čtvrtletí r. 2020.

1566.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o řádném sestavení mezitímní účetní závěrky účetní jednotky město Jeseník k 31. 3. 2020 na základě přiložených výkazů.

1567.

Rada města schvaluje, aby město Jeseník ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, požádalo Krajský úřad Olomouckého kraje o přezkoumání hospodaření města Jeseník za rok 2020.

1568.

Rada města ukládá odvod do rozpočtu města za porušení rozpočtové kázně zřízené příspěvkové organizaci Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace, se sídlem Jiráskova 799, 790 01 Jeseník, IČO: 75029430, ve výši 240.000,-  Kč.

1569.

Rada města promíjí odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 240.000,-  Kč zřízené příspěvkové organizaci Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace, se sídlem Jiráskova 799, 790 01 Jeseník, IČO: 75029430, neboť porušení rozpočtové kázně spočívalo v administrativní chybě.

1570.

Rada města stanoví odměny ředitelům příspěvkových organizací školství a kultury dle Směrnice č. 6/2019   Pravidla pro stanovení platů a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Jeseník.

1571.

Rada města stanoví platový výměr ředitelům zřízených příspěvkových organizací Mgr. Dominiku Liberdovi a Bc. Tomáši Uhlířovi od 1.6.2020.

1572.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu jednorázových projektů - akcí a uzavření smlouvy s žadatelem: Na Smrťáku, z. s., IČO: 22883690, se sídlem: Nerudova 1399/23a, 790 01 Jeseník ve výši 10.000,- Kč na akci Jesenická desítka.

1573.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu jednorázových projektů - akcí a uzavření smlouvy s žadatelem: Klub vodáků Jeseník, z. s., IČO: 27005020, se sídlem Alšova 267/4, 790 01 Jeseník ve výši 20.000,- Kč na akci Vodácké putovní tábory na Vltavě.

1574.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu jednorázových projektů - akcí a uzavření smlouvy s žadatelem: Tlapky pro radost, z. s., IČO: 05516170, se sídlem Písečná 72, 790 82 Písečná ve výši 10.000,- Kč  na akci Ve dvou po Jeseníkách.

1575.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu jednorázových projektů - akcí a uzavření smlouvy s žadatelem: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jeseníku, IČO: 45237972, se sídlem Bezručova 41/7, 790 01 Jeseník ve výši 12.000,- Kč na akci Adventní koncerty v evangelickém kostele Jeseník 2020.

1576.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy s žadatelem o individuální dotaci:  Linka bezpečí, z. s.,  IČO: 61383198, se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha ve výši 10.000,- Kč na provoz.

1577.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy s žadatelem o individuální dotaci:  Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jeseníku,  IČO: 45237972, se sídlem Bezručova 41/7, 790 01 Jeseník ve výši 20.000,- Kč na opravu varhan v evangelickém kostele Jeseník.

1578.

Rada města schvaluje poskytnutí jednorázové finanční pomoci pro zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID 19 žadateli: Velrybí ocásek, s. r. o., IČ: 08931020, se sídlem: Dukelská 937/46, Jeseník, 790 01 ve výši 10.000,- Kč.

1579.

Rada města v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka parkovacích automatů“ rozhodla o výběru dodavatele  ELTODO, a.s., IČO: 452 74 517, se sídlem na adrese Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4.

1580.

Rada města v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka parkovacích automatů“ rozhodla o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky s vybraným dodavatelem ELTODO, a.s., IČO: 452 74 517, se sídlem na adrese Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4.

1581.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jeseník jako příjemcem dotace a Olomouckým krajem jako poskytovatelem dotace a zároveň schvaluje  přijetí dotace za účelem spolufinancování připravované investiční akce "Skatepark Jeseník - Bukovice"

1582.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 2460/1 ostatní plocha o výměře 117 m2 a parc. č. 2461/2 ostatní plocha o celkové výměře 1 411 m2, dle geometrického plánu č. 6740-42/2017 ze dne 3. 12. 2018 pozemky parc. č. 2460/33 ostatní plocha o výměře 117 m2, parc. č. 2461/3 ostatní plocha o výměře 160 m2, parc. č. 2461/4 ostatní plocha o výměře 21 m2, parc. č. 2461/5 ostatní plocha o výměře 314 m2, parc. č. 2461/6 ostatní plocha o výměře 46 m2, parc. č. 2461/7 ostatní plocha o výměře 310 m2, parc. č. 2461/8 ostatní plocha o výměře 68 m2, parc. č. 2461/9 ostatní plocha o výměře 23 m2, parc. č. 2461/10 ostatní plocha o výměře 182 m2, parc. č. 2461/11 ostatní plocha o výměře 17 m2, parc. č. 2461/12 ostatní plocha o výměře 165 m2, parc. č. 2461/13 ostatní plocha o výměře 26 m2, parc. č. 2461/14 ostatní plocha o výměře 27 m2 a parc. č. 2461/15 ostatní plocha o výměře 52 m2, vše v katastrálním území a obci Jeseník v souladu s geometrickým plánem č. 6740-42/2017 ze dne 3. 12. 2018 od vlastníka - Olomouckého kraje, v rámci dokončení majetkoprávního vypořádání investiční akce „Výstavba chodníku v ul. Lipovská, Jeseník“.

1583.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, IČO: 60609460 (jako poskytovatelem dotace) a Městem Jeseník, IČO: 00302724 (jako příjemcem dotace) a dále schvaluje přijetí dotace ve výši 150.000 Kč za účelem částečné úhrady výdajů na akci s názvem „Výměna kotle v Divadle Petra Bezruče“, v rámci dotačního Programu na podporu investičních projektů v Olomouckém kraji v roce 2020 - dotační titul č. 1 : Podpora výstavby a rekonstrukcí.

1584.

Rada města schvaluje aktualizaci ceníku v informačním centru Jeseník.

1585.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní M. K., Jeseník, kterou bude ujednán nájem části pozemku o výměře 30 m2 z pozemkové parcely č. 673/17 v k.ú. Jeseník, za účelem užívání jako zahrada. Nájemní poměr se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné činí 5 Kč/m2/rok.

1586.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manželi M. a D. H., kterou bude ujednán nájem části pozemku s celkovou výměrou 219 m2 z pozemkové parcely č. 1768/2  v k.ú. Jeseník, z toho část o výměře 211 m2 za účelem užívání jako zahrada a část o výměře 8 m2 za účelem užívání jako pozemek pod drobnou stavbou. Nájemní poměr se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné činí 5 Kč/m2/rok (zahrada) a 12 Kč/m2/rok (pod drobnou stavbou).

1587.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem A. K., Jeseník, kterou bude ujednán nájem části pozemku o výměře 10 m2 z pozemkové parcely č. 2105/334 v k.ú. Jeseník, za účelem užívání jako manipulační plochu pro uskladnění dříví. Nájemní poměr se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné činí 12 Kč/m2/rok.

1588.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se spolkem SILEZIKA, Supíkovice, IČ: 26573555, jako vypůjčitelem, kterou bude ujednáno bezplatné užívání části pozemku o výměře 250 m2 z pozemkové parcely č. 1907/1 v k.ú. Jeseník, za účelem zřízení školky ovocných dřevin. Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

1589.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 106 m2 z pozemkové parcely č. 782/1 v k.ú. Jeseník, za účelem využití jako zahradu a cenu nájemného 5 Kč/m2/rok.

1590.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí výsledek zveřejnění záměru města prodat pozemkovou parcelu č. 83 o výměře 417 m2 v k. ú. Jeseník, obálkovou metodou, kdy nikdo nepodal nabídku.

1591.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a sjezdu (č. MJ-SML/0363/2020), a to uložení vodovodní, kanalizační, plynové přípojky a zřízení sjezdu v pozemku města parc. č. 781/11 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, ve prospěch pana P. B., Jeseník.

1592.

Rada města bere na vědomí zápis z dopravní komise č. 11 konané dne 04.05.2020.

1593.

Rada města souhlasí se zrušením přechodu pro chodce v křižovatce ul. Dittersdorfova s ul. Poštovní.

1594.

Rada města souhlasí s vydáním rozhodnutí zvláštního užívání na místní komunikaci města v zóně Za Podjezdem na parcele č. 1313/5 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, pro potřeby autoškol v období květen - říjen, za účelem výcviku.

1595.

Rada města schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytu, jejichž předmětem je prodloužení doby nájmu, s níže uvedenými nájemci:

-    M. N., prodloužení doby nájmu do 31. 05. 2021,

-    O. M., prodloužení doby nájmu do 31. 07. 2020.

1596.

Rada města schvaluje uzavření Souhlasného prohlášení o zániku Smlouvy o nájmu pozemků č. MJ-SML/0214/2012 ze dne 22.8.2012, včetně jejích dvou dodatků ze dne 20.6.2013 a 26.7.2013, která byla uzavřena mezi městem Jeseník a společností Technické služby Jeseník a.s.,  za účelem výstavby „Třídírny druhotných surovin ve městě Jeseník“. Převodem funkčního celku „separační linka", jehož součástí byla Třídírna druhotných surovin, do vlastnictví kupujícího, společnosti Technické služby Jeseník a.s., k němuž došlo 20.12.2019, smlouva o nájmu zanikla. 

1597.

Rada města schvaluje úhradu ztráty z provozování městské sportovní haly v roce 2019 ve výši 1.683.618,76 Kč nájemci společnosti Technické služby Jeseník, a.s. se sídlem Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník, IČ 64610063, a to v souladu s čl. IX, odst. 9 Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. MJ-SML/0551/2018 ze dne 02.07.2018.

1598.

Rada města schvaluje ceny vstupného a provozní dobu letního koupaliště Jeseník pro sezónu roku 2020, kdy se základní celodenní vstupné pro dospělé osoby zvyšuje z 90 Kč na 110 Kč; celodenní vstupné pro seniory nad 65 let, studenty, děti od 110 cm do 15 let a ZTP. ZTP/P se zvyšuje z 50 Kč na 70 Kč;  půldenní vstupné pro dospělé osoby se zvyšuje z 50 Kč  na 60 Kč; půldenní vstupné pro seniory nad 65 let, studenty, děti od 110 cm do 15 let a ZTP. ZTP/P se zvyšuje z 30 Kč na 40 Kč.  Vstup zdarma pro děti do 110 cm výšky zůstává. Rodinné celodenní vstupné se zvyšuje z 200 Kč na 250 Kč (2 dospělí+ 1 dítě); z 220 Kč na 270 Kč (2 dospělí+ 2 děti); z 240 Kč na 290 Kč (2 dospělí+ 3 děti). Jednou za sezónu bude pro všechny děti a studenty vstup „za vysvědčení“ zdarma; den bude stanoven dle počasí. 

1599.

Rada města bere na vědomí informace oddělení majetku a návrhy dalšího postupu k dopisům nájemce hotelu Slovan ve věci brzké nefunkčnosti systému příjmu TV vysílání a kamerového systému a předpokladu plateb nájemného a ostatních závazků v roce 2020.

1600.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o splnění závazku vyplývajícího z čl. IV. odst. 1,2 kupní smlouvy ze dne 14.07.2017, uzavřené mezi městem Jeseník a panem J. V., Bělá pod Pradědem, spočívajícím ve vybudování stavby pro individuální bydlení v souladu s územním plánem města Jeseník na pozemku p.č. 859/5 v k.ú. Jeseník.

1601.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody s panem J. V., Bělá pod Pradědem o zrušení práva zpětné koupě jako práva věcného váznoucího na  pozemkové parcele č. 859/5 a pozemkové parcele č. 859/6, jehož součástí je budova s č.p. 1422, všechny v katastrálním území Jeseník, obec Jeseník, které bylo ve prospěch města Jeseník zřízeno na základě kupní smlouvy ze dne 14.07.2017, a to z důvodu splnění smluvního závazku vyplývajícího z čl. IV., body 1,2 předmětné kupní smlouvy.

1602.

Rada města doporučuje zadavateli Základní škole Jeseník, příspěvkové organizaci vyhlášení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava vodovodu a rekonstrukce sociálního zařízení budovy ZŠ Jeseník na ul.  Nábřežní v Jeseníku“.

1603.

Rada města doporučuje zadavateli Základní škole Jeseník, příspěvkové organizace uvedené složení hodnotící komise veřejné zakázky „Oprava vodovodu a rekonstrukce sociálního zařízení  budovy ZŠ Jeseník na ul.  Nábřežní v Jeseníku“.

1604.

Rada města schvaluje tyto termíny zasedání RM v 2. pololetí r. 2020 (zahájení v 13:00 hodin): 13.7., 3.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12.

1605.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit tyto termíny zasedání ZM v 2. pololetí r. 2020 (zahájení jednání vždy v 15:00 hodin): 17.9., 29.10., 10.12.

1606.

Rada města bere na vědomí rezignaci Ing. Dany Kašparové na funkci vedoucí Odboru stavebního úřadu a územního plánování ke dni 31.5.2020.

1607.

Rada města pověřuje Ing. Danu Kašparovou vedením Odboru stavebního úřadu a územního plánování s účinností od 1.6.2020.