Usnesení 59. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 22.06.2020

1670.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 134/2020 - 149/2020.

1671.

Rada města dává předchozí souhlas zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16,  Jeseník, IČ: 00852112, k přijetí věcného daru - knih v celkové ceně 5.370,- Kč od K. N., Olomouc, od čtenářů a dále od autorů R. U., M. K.

1672.

Rada města dává souhlas k použití prostředků investičního fondu ve výši 70.000,- Kč, zřízené příspěvkové organizaci Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, se sídlem Karla Čapka 353,  Jeseník, IČ: 62353080, za účelem opravy havarijního stavu elektroinstalace a plynu.

1673.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem o individuální dotaci, kterým je Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace, IČ: 64095410, se sídlem Zámecké náměstí 1, 790 01 Jeseník. Poskytnuté finanční prostředky budou použity na XX. ročník svatováclavského mezinárodního setkání v Jeseníku.

1674.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 16.000,- Kč a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem o individuální dotaci, kterým je eSeNBáci z.s., IČO: 22668799, se sídlem Na Středisku 94, 790 01 Jeseník. Poskytnuté finanční prostředky budou použity na čas-OFF-ka na Šerák.

1675.

Rada města bere na vědomí Zprávu z kontroly uveřejňování dokumentů v registru smluv.

1676.

Rada města doporučuje zadavateli Základní škole Jeseník, příspěvkové organizaci zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava vodovodu a rekonstrukce sociálního zařízení budovy ZŠ Jeseník na ul.  Nábřežní v Jeseníku“, a to vzhledem k tomu, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek ve výběrovém řízení není žádný účastník.

1677.

Rada města doporučuje zadavateli Základní škole Jeseník, příspěvkové organizaci opětovné vyhlášení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava vodovodu  a rekonstrukce sociálního zařízení budovy ZŠ Jeseník na ul.  Nábřežní v Jeseníku“, dle upravených zadávacích podmínek a současně opětovné složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

1678.

Rada města v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Regenerace sídliště Jeseník, 9. května, 3. etapa“, rozhoduje o výběru dodavatele KARETA s.r.o., IČO: 62360213, se sídlem na adrese Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

1679.

Rada města schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Skatepark Jeseník - Bukovice“ a pověřuje v souladu s § 42 odst. 1 ZZVZ pro provedení úkonů dle ZZVZ komisi.

1680.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o účasti na řešení projektu mezi Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, IČ: 70883521 (jako příjemcem dotace) a Městem Jeseník, IČO: 00302724 (jako další účastník 2) za účelem realizace projektu „TL03000525 - Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací“, v rámci 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

1681.

Rada města bere na vědomí 1. usnesení Komise pro rozvoj města z 12. jednání ve znění: “Komise pro rozvoj města nedoporučuje realizovat investici Skatepark na místě současného skateparku v Jeseníku - Bukovicích. Komise pro rozvoj města doporučuje realizovat nový Skatepark v plném rozsahu projektu (včetně bowlu) a to v některé lokalitě určené ve strategickém plánu města k rozvoji sportovišť, tj. ve sportovní zóně Za podjezdem, případně ve sportovní zóně Dukelská“.

1682.

Rada města bere na vědomí 2. usnesení Komise pro rozvoj města z 12. jednání ve znění: „Komise pro rozvoj města doporučuje v rámci realizace revitalizace spodní části Smetanových sadů přednostně opravit stezku pro pěší a cyklisty, a to v dolní části parku okolo řeky Bělá a na ní navazující lávku spojující park s centrem města. Komise pro rozvoj města požaduje takové technické řešení této stezky pro pěší a cyklisty, aby v žádné její části nebyl umístěn úsek s dopravním značením „Cyklisto veď kolo“.

1683.

Rada města bere na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci projektu s názvem „Přívětivý úřad, Efektivní procesy, organizace inovačního systému“ v rámci Operačního programu zaměstnanost.

1684.

Rada města stanovuje odměnu řediteli příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jeseník dle směrnice č. 6/2019 Pravidla pro stanovení platů a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Jeseník.

1685.

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník  podání projektové žádosti "Podpora při aktivizaci seniorů v CSS Jeseník"  do výzvy Nadace ČEZ.

1686.

Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství areálu Letního divadla ve Smetanových sadech v Jeseníku u příležitosti konání hudebního festivalu Chřástalfest - přehlídka jesenických kapel, dne 7. 8. 2020 v době od 14:00 do 24:00 hodin a dne 8. 8. 2020 v době od 14:00 do 01:00 hodin, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015.

1687.

Rada města bere na vědomí zahájenou přípravu nového nařízení a ceníku, které se vydávají v souladu s  § 23 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

1688.

Rada města schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve výši 56 000,- Kč z rozpočtu Olomouckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace za účelem pořízení dýchacích přístrojů skládajících se ze dvou kusů nosičů, dvou kusů držáků plicní automatiky, dvou kusů plicních automatik, dvou kusů masek a čtyř kusů tlakových lahví, včetně příslušenství.

1689.

Rada města schvaluje aktualizaci ceníku v informačním centru Jeseník.

1690.

Rada města schvaluje podání Žádosti o dotaci do dotačního “Programu na podporu investičních akcí v oblasti sportu - technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2020“ za účelem spolufinancování akce „Technické vybavení pro fotbalové hřiště“.

1691.

Rada města prohlašuje, že majetek, který pořídí za finanční prostředky v rámci dotačního “Programu na podporu investičních akcí v oblasti sportu - technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2020“,  nabude město Jeseník do svého vlastnictví a deklaruje, že vlastnické právo k němu minimálně po dobu deseti let nepřevede na třetí osobu.

1692.

Rada města ruší platnost usnesení rady města č. 4042 přijatého na 134. zasedání konaném dne 24.03.2014 , kterým svěřila tehdejšímu odboru stavebního úřadu, majetku a investic pravomoc rozhodovat v samostatné působnosti o uzavírání smluv o pronájmu nebytových prostor za účelem umístění tepelného zařízení (město v pozici nájemce) dle schválené vzorové smlouvy.

1693.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru nesloužícího podnikání s pronajímatelem Společenství vlastníků domu č.p. 1178 Jeseník, IČ 08207178, kterou bude ujednán nájem části prostoru o výměře 10,38 m2 v budově č.p. 1178 stojící na pozemku parc. č. 2406/21 v k.ú. Jeseník, za účelem umístění tepelného zařízení. Nájem se sjednává na dobu neurčitou, se sazbou nájemného 720 Kč/m2 /rok.  

1694.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru nesloužícího podnikání s pronajímatelem Společenství vlastníků Vrchlického 1251/3, Jeseník, IČ 08714681, kterou bude ujednán nájem části prostoru o výměře 10,35 m2 v budově č.p. 1251 stojící na pozemku parc. č. 2162/6 v k.ú. Jeseník, za účelem umístění tepelného zařízení. Nájem se sjednává na dobu neurčitou, se sazbou nájemného 720 Kč/m2 /rok.  

1695.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru nesloužícího podnikání s pronajímatelem Společenství vlastníků domu č.p. 414,415, Jeseník, IČ 08679738, kterou bude ujednán nájem části prostoru o výměře 10,75 m2 v budově č.p. 415 stojící na pozemku parc. č. 20/2 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za účelem umístění tepelného zařízení. Nájem se sjednává na dobu neurčitou, se sazbou nájemného 720 Kč/m2 /rok.  

1696.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem O. Ch., Jeseník, kterou bude ujednán nájem části pozemku o výměře 100 m2 z pozemkové parcely č. 782/1 v k.ú. Jeseník, za účelem užívání jako zahrada. Nájemní poměr se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné činí 5 Kč/m2/rok.

1697.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní K. B., Jeseník, kterou bude ujednán nájem části pozemku o výměře 30 m2 z pozemkové parcely č. 782/1 v k.ú. Jeseník, za účelem užívání jako zahrada. Nájemní poměr se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné činí 5 Kč/m2/rok.

1698.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 28 m2 z pozemkové parcely č. 673/35 a část pozemku o výměře 35 m2 z pozemkové parcely č. 673/17 v k.ú. Jeseník, za účelem užívání jako zahrada se sazbou 5 Kč/m2/rok.

1699.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 375 m2 z parc. č. 668/3 v k.ú. Jeseník, z toho část o výměře 365 m2 jako zahradu se sazbou 5 Kč/m2/rok a část o výměře 10 m2 jako pozemek pod drobnou stavbou se sazbou 12 Kč/m2/rok.

1700.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0363/2020), a to uložení vodovodní a kanalizační přípojky v pozemku města parc. č. 531/1 v k.ú. Seč u Jeseníka, ve prospěch pana M. B., Slatiňany.

1701.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0423/2020), a to uložení podzemního kabelového vedení NN v pozemku města parc. č. 781/11 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastoupené na základě písemně udělené plné moci společností ELMONT Jeseník s. r. o., Palackého 11/14, 790 01 Jeseník, IČ: 25904442.

1702.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu (č. MJ-SML/0430/2020), a to zřízení sjezdu na pozemcích města parc.č. 2434/12, parc. č. 2434/47 a parc. č. 2434/48 v k.ú. Jeseník, ve prospěch manželů R. a R. L., Jeseník.

1703.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0441/2020), a to uložení vodovodní přípojky v pozemcích města parc. č. 2253/7 a parc. č. 232/2 v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti REP Tisk spol. s r.o., Slezská 1304, 79001 Jeseník, IČ: 19010672.

1704.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0446/2020), a to uložení podzemního kabelového vedení NN v pozemcích města parc. č. 2477 a parc. č. 232/1 v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastoupené na základě písemně udělené plné moci společností ELMONT Jeseník s. r. o., Palackého 11/14, 790 01 Jeseník, IČ: 25904442.

1705.

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 666 uzavřené dne 26.3.2007 s nájemcem J. H., a to dohodou ke dni 22.6.2020. Nájemní smlouvou byl sjednán nájem části pozemku parc. č. 287/44 v k.ú. Jeseník.

1706.

Rada města bere na vědomí zápis č. 10 z jednání bytové komise ze dne 10. 06. 2020.

1707.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 3+1 (cca 67 m2, 2. NP) v nemovitosti č. p. 652/3 na ul. Tylova v Jeseníku, určený pro sociální bydlení v souladu s  Pravidly pro výběr nájemců bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení, s paní H. R. jako nájemcem, a to na dobu určitou 12 měsíců, s nájemným ve výši 54 Kč/m2/měsíc, bez složení peněžní jistoty. Nejzazší termín k uzavření nájemní smlouvy je 30. 06. 2020. 

1708.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5 o velikosti 2+1 (cca 69 m2, 3. NP) v nemovitosti č. p. 652/3 na ul. Tylova v Jeseníku, určený pro sociální bydlení v souladu s Pravidly pro výběr nájemců bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení, s paní V. S. jako nájemcem, a to na dobu určitou 12 měsíců, s nájemným ve výši 54 Kč/m2/měsíc, bez složení peněžní jistoty. Nejzazší termín k uzavření nájemní smlouvy je 31. 07. 2020.

1709.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu byt č. 4 o velikosti 3+1 (cca 72 m2, 3. NP) v nemovitosti č. p. 652/3 na ul. Tylova v Jeseníku, určený pro sociální bydlení v souladu s Pravidly pro výběr nájemců bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení, s paní M. G. jako nájemcem, a to na dobu určitou 12 měsíců, s nájemným ve výši 54 Kč/m2/měsíc, bez složení peněžní jistoty. Nejzazší termín k uzavření nájemní smlouvy je 31. 07. 2020. 

1710.

Rada města schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytu, jejichž předmětem je prodloužení doby nájmu, s níže uvedenými nájemci:

-    B. T., prodloužení doby nájmu do 30. 09. 2020,  

-    Boétheia spol. kř. pom., prodloužení doby nájmu do 30. 09. 2020,

-    K. E. a K. E., prodloužení doby nájmu do 30. 09. 2020,

-    M. J., prodloužení doby nájmu do 30. 09. 2020,

-    H. O., prodloužení doby nájmu do 30. 09. 2020,

-    Ch. M., prodloužení doby nájmu do 30. 09. 2020,

-    Š. A., prodloužení doby nájmu do 30. 09. 2020,

-    Š. R., prodloužení doby nájmu do 31. 07. 2021,

-    M. A., prodloužení doby nájmu do 30. 09. 2020,

-    R. A., prodloužení doby nájmu do 31. 10. 2020,

-    Š. L., prodloužení doby nájmu do 30. 09. 2020,

-    K. I., prodloužení doby nájmu do 30. 09. 2020,

-    R. S., prodloužení doby nájmu do 30. 09. 2020,

-    M. Z., prodloužení doby nájmu do 30. 09. 2020,

-    G. P., prodloužení doby nájmu do 31. 10. 2020.

1711.

Rada města Jeseníku, které je jediným akcionářem společnosti Technické služby Jeseník a.s., se sídlem Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník, IČO: 64610063, při výkonu působnosti nejvyššího orgánu - valné hromady společnosti - ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, rozhodla takto:

-    schvaluje účetní závěrku za rok 2019; 

-    schvaluje účetní výsledek hospodaření za rok 2019 - zisk ve výši 1 550 270,67 Kč;

-    schvaluje rozdělení účetního zisku ve výši 1 550 270,67  Kč následovně: 

              - sociální fond                              700 000,00 Kč

              - nerozdělený zisk minulých let         850 270,67 Kč;

-    schvaluje výroční zprávu za rok 2019, jejíž součástí je zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené za rok  2019, účetní závěrka v rozsahu rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích, příloha k účetní závěrce, zpráva o vztazích;

-    pověřuje představenstvo společnosti, aby zajistili uložení výroční zprávy do sbírky listin.

1712.

Rada města Jeseníku, které je jediným akcionářem společnosti Technické služby Jeseník a.s., se sídlem Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník, IČO: 64610063, při výkonu působnosti nejvyššího orgánu - valné hromady společnosti - ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, rozhodla dle důvodové zprávy, takto:

- bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky sestavené za rok 2019;

- schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2019;

- pověřuje představenstvo společnosti, aby zajistili uložení konsolidované výroční zprávy do sbírky listin.

1713.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0462/2020), a to uložení podzemního kabelového vedení NN v pozemcích města parc. č. 66, parc. č. 170 a parc. č. 171, vše v k.ú. Bukovice u Jeseníka, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.