Usnesení 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 15.03.2021

2349.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 55/2021 - 62/2021.

2350.

Rada města schvaluje odpisový plán na rok 2021 zřízené organizaci Mateřská škola Jeseník,  Jiráskova 799,  příspěvková organizace,  se sídlem Jiráskova 799, Jeseník, IČ: 75029430.

2351.

Rada města schvaluje odpisový plán na rok 2021 zřízené příspěvkové  organizaci Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, se sídlem Karla Čapka 353,  Jeseník, IČ: 62353080.

2352.

Rada města schvaluje odpisový plán na rok 2021 zřízené organizaci Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 709, Jeseník, IČ: 70914877.

2353.

Rada města schvaluje odpisový plán na rok 2021 zřízené organizaci Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, se sídlem Křížkovského 1217, Jeseník, IČ: 75029251.

2354.

Rada města schvaluje odpisový plán na rok 2021 zřízené organizaci Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Nábřežní 413/28, Jeseník, IČ: 70599921. 

2355.

Rada města schvaluje odpisový plán na rok 2021 zřízené příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Jeseník, se sídlem 28. října 873, IČ: 60341742.

2356.

Rada města schvaluje odpisový plán na rok 2021 zřízené příspěvkové organizaci Středisko volného času DUHA Jeseník, se sídlem Průchodní 154, IČ: 00852341.

2357.

Rada města schvaluje odpisový plán na rok 2021 zřízené  příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, IČ: 00852112.

2358.

Rada města ukládá příslušným útvarům MěÚ Jeseník, aby v  případě potřeby v průběhu roku 2021 provedly úpravy odpisových plánů příspěvkových organizací zřizovaných městem Jeseník.

2359.

Rada města dává zřízené příspěvkové organizaci Středisko volného času Jeseník, se sídlem Průchodní 154, IČ: 00852341, souhlas s podáním žádosti o dotaci z MŠMT v rámci výzvy „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021“.

2360.

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru a uzavření příslušné darovací smlouvy na částku 20.000,- Kč s žadatelem:  I.F. na vydání knihy Jeseníky - Čas, ten pohyblivý obraz věčnosti.

2361.

Rada města v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace hardwaru a softwaru Městského úřadu Jeseník“ rozhodla o výběru dodavatele Visitech a.s., Brno, IČO: 255 43 415, Košinova, 612 00 Brno - Královo Pole.

2362.

Rada města v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace hardwaru a softwaru Městského úřadu Jeseník“ rozhodla o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky s vybraným dodavatelem Visitech a.s., Brno, IČO: 255 43 415, Košinova, 612 00 Brno - Královo Pole.

2363.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit do funkce přísedící soudce Okresního soudu v Jeseníku pro čtyřleté funkční období L. M..

2364.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, konkrétně centra obchodu a služeb, tj. budovy č. p. 1341 na ul. Palackého v Jeseníku na  pozemku parcelní č. 435, jejího vnitřního vybavení a příslušného zázemí nacházejícího se na pozemku parcelní č. 439/1,  vše v obci a k. ú. Jeseník, se společností Technické služby Jeseník, a.s. se sídlem: Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník, IČ 64610063,  jako nájemcem. Součástí nájmu nejsou prostory nacházející se v 1. NP označené jako SU-140 (o velikosti 64,85 m2) a ve 4. NP označené jako SU-420 (o velikosti 199,37 m2), které jsou určeny k umístění služebny a zázemí Městské policie Jeseník. 

2365.

Rada města schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s následujícími nájemci:

-    Boétheia spol. kř. pom., pronájem bytu č. 1 v nemovitosti č.p.225 na ul. Vodní v Jeseníku, na dobu určitou 3 měsíce, výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2325 ze dne 15. 02. 2021,                  

-    B. T., pronájem bytu č. 3 v nemovitosti č.p.225 na ul. Vodní v Jeseníku, na dobu určitou 3 měsíce, výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2325 ze dne 15. 02. 2021,                                                

-    K. E. a K. E., pronájem bytu č. 6 v nemovitosti č. p. 225 na ul. Vodní v Jeseníku, na dobu určitou 3 měsíce, výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2325 ze dne 15. 02. 2021,                                      

-    M. L., pronájem bytu č. 7 v nemovitosti č. p. 54 na ul. Školní v Jeseníku, na dobu určitou do 28. 02. 2022, výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2325 ze dne 15. 02. 2021,              

-    Š. L., pronájem bytu č. 1 v nemovitosti č. p. 51 na ul. Šumperská v Jeseníku, na dobu určitou 6 měsíců, výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2325 ze dne 15. 02. 2021,                                                          

-    R. A., pronájem bytu č. 5 v nemovitosti č. p. 51 na ul. Šumperská v Jeseníku, na dobu určitou 1 rok, výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2325 ze dne 15. 02. 2021,                                                          

-    Š. K. a M. D., pronájem bytu č. 5 v nemovitosti č. p. 51 na ul. Šumperská v Jeseníku, na dobu určitou 1 rok, výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2325 ze dne 15. 02. 2021,                      

-    O. M., pronájem bytu č. 2 v nemovitosti č. p. 62 na ul. Slunná v Jeseníku na dobu určitou 3 měsíce, výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2325 ze dne 15. 02. 2021,                                                          

-    B. A., pronájem bytu č. 1 v nemovitosti č. p. 331 na ul. Husova v Jeseníku na dobu určitou 1 rok,        výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2325 ze dne 15. 02. 2021,

-    K. I., pronájem bytu č. 1 v nemovitosti č. p. 373 na ul. Průchodní v Jeseníku na dobu určitou 1 rok, výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2325 ze dne 15. 02. 2021,                                                          

-    M. Z., pronájem bytu č. 6 v nemovitosti č. p. 652 na ul. Tylova v Jeseníku na dobu určitou 6 měsíců, výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2325 ze dne 15. 02. 2021,                                                          

-    Š. S., pronájem bytu č. 7 v nemovitosti č. p. 652 na ul. Tylova v Jeseníku na dobu určitou 6 měsíců výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2325 ze dne 15. 02. 2021,                               

-    B. I., pronájem bytu č. 6 v nemovitosti č. p. 689 na ul. Seifertova v Jeseníku na dobu určitou 1 rok, výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2325 ze dne 15. 02. 2021,

-    Š. J., pronájem bytu č. 7 v nemovitosti č. p. 689 na ul. Seifertova v Jeseníku na dobu určitou 1 rok, výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2325 ze dne 15. 02. 2021,

-    M. Z., pronájem bytu č. 3 v nemovitosti č. p. 753 na ul. Janáčkova v Jeseníku na dobu určitou 1 rok, výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2325 ze dne 15. 02. 2021,            

-    M. M., pronájem bytu č. 6 v nemovitosti č. p. 753 na ul. Janáčkova v Jeseníku na dobu určitou 1 rok, výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2325 ze dne 15. 02.2021,             

-    R. M., pronájem bytu č. 1 v nemovitosti č. p. 802 na ul. Purkyňova v Jeseníku na dobu určitou 1 rok, výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2325 ze dne 15. 02. 2021,            

-    Š. A., pronájem bytu č. 3 v nemovitosti č. p. 802 na ul. Purkyňova v Jeseníku na dobu určitou 1 rok, výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2325 ze dne 15. 02.2021,             

-    N. M., pronájem bytu č. 7 v nemovitosti č. p. 802 na ul. Purkyňova v Jeseníku na dobu určitou 1 rok, výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2325 ze dne 15. 02. 2021,            

-    R. S., pronájem bytu č. 3 v nemovitosti č. p. 258 na ul. Tyršova v Jeseníku na dobu určitou 3 měsíce, výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2325 ze dne 15. 02. 2021,            

-    Zahrada 2000 z.s., Dětřichov 32 pronájem bytu č. 1 v nemovitosti č. p. 32 na ul. Mlýnská v Jeseníku na dobu určitou 1 rok, výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2325 ze dne 15. 02. 2021.         

2366.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4 o velikosti 3+1 (velikost cca 73 m2, 2. NP) v nemovitosti č. p. 1265/3 na ulici U Kasáren v Jeseníku s panem Z. G.  jako nájemcem, a to na dobu určitou 1 rok, s možností prodloužení, bez předchozí povinnosti úhrady peněžní jistoty. Nájemní smlouva musí být ze strany nájemce podepsána nejpozději do 06. 04. 2021, výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2078 ze dne 07. 12. 2020.

2367.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zpevnění přístupu na části pozemku parc.č. 232/1 v k.ú. Jeseník s panem S. R., trvale bytem Lipovská 1384/61, 790 01 Jeseník.

2368.

Rada města Jeseníku, které je jediným akcionářem společnosti Technické služby Jeseník a.s., se sídlem Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník, IČO: 64610063, při výkonu působnosti nejvyššího orgánu - valné hromady společnosti - ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, rozhodla takto:

-    určuje v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů k ověření účetní závěrky společnosti Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168/41, Jeseník, IČO: 64610063, za účetní období kalendářních roků 2020 až 2023 auditora Ing. Viktora Vorla, se sídlem Brníčská 485, 78391  Uničov, IČ: 25814095, č. licence KA ČR č. 1519.

2369.

Rada města schvaluje pravidla participativního rozpočtu Tvoříme Jeseník 2021.

2370.

Rada města ukládá oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu realizaci služby mobilní rozhlas.