Usnesení 84. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 12.04.2021

2394.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 69/2021 - 77/2021.

2395.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit 2. změnu rozpočtu města na rok 2021 spočívající v rozpočtových opatřeních č. 78/2021 - 88/2021, kterou se příjmy zvyšují o 1 166 756,14 Kč, výdaje se zvyšují o 45 808 825,60 Kč a financování se zvyšuje o 44 642 069,46 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 382 858 322,16 Kč.

2396.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizaci Přílohy ke Zřizovací listině Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, IČ: 00852112, z důvodů vrácení majetku, který byl v minulosti této organizaci svěřen k hospodaření, zpět městu, konkrétně budovy Katovny č.p. 176/18, domečku a ohradní zdi nacházející se na pozemcích parc. č. 484/1, 484/2, 485/1, 485/2, s veškerým jejím vnitřním vybavením, a v případě Expozice a Informačního centra i včetně prostředků výpočetní techniky. 

2397.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření za rok 2020, zřízené organizace Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace, se sídlem Jiráskova 799, Jeseník, IČ: 75029430.

2398.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření za rok 2020, zřízené organizace Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, se sídlem Křížkovského 1217, Jeseník,  IČ: 75029251.

2399.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření za rok 2020, zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, se sídlem Karla Čapka 353, Jeseník,  IČ: 62353080.

2400.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření za rok 2020, zřízené organizace Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 307, Jeseník, IČ: 70914877.

2401.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření za rok 2020, zřízené organizace Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Nábřežní 413/28, Jeseník, IČ: 70599921.

2402.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření za rok 2020, zřízené příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jeseník, se sídlem 28. října 873, Jeseník, IČ: 60341742.

2403.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření za rok 2020, zřízené příspěvkové organizace Středisko volného času DUHA Jeseník, se sídlem Průchodní 154, Jeseník, IČ: 00852341.

2404.

Rada města schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000,- Kč spolku KasProCats - kastrační program z. s., IČ: 06169775, se sídlem Za Potokem 49, 595 01 Velká Bíteš,  za účelem spolupráce v řešení problematiky toulavých koček a uzavření darovací smlouvy a dohody o spolupráci s tímto spolkem.

2405.

Rada města dává souhlas zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, IČ: 00852112, k podání žádosti o dotaci ze Státního fondu kultury za účelem financování umění ve veřejném prostoru ve výši 90.000,- Kč.

2406.

Rada města schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Vedení VN a trafostanice pro multifunkční hřiště s ledovou plochou, Jeseník“ a pověřuje v souladu s § 42 odst. 1 ZZVZ pro provedení úkonů dle ZZVZ komisi navrženou Oddělením investic.

2407.

Rada města v souladu s odd. B odst. 5.2 písm. d) Směrnice rady města č. 1/2021 o zadávání veřejných zakázek doporučuje Mateřské škole Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvkové organizaci zahájit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce kuchyně a přilehlých prostorů budovy mateřské školy”  a souhlasí se jmenováním komise pověřené otevíráním, posouzením  a hodnocením nabídek, navrženou Oddělením investic.

2408.

Rada města Jeseník souhlasí s pokračováním realizace projektu Dostupného družstevního bydlení v Jeseníku v rozsahu dle příloh č. 1-10 tohoto usnesení.

2409.

Rada města Jeseník doporučuje zastupitelstvu města vyčlenit v rámci změny rozpočtu finanční prostředky na pokračování realizace projektu Dostupné družstevní bydlení v Jeseníku.

2410.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit pana Mgr. Miroslava Partyku jako určeného zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace města Jeseník pro období 2021 - 2022, t.j. do konce probíhajícího volebního období.

2411.

Rada města s okamžitou platností ruší Sazebník provozních poplatků za provedení svatebního obřadu účinný od 1. 1. 2020.

2412.

Rada města schvaluje bezúplatné nabytí jednoho kusu počítačky bankovek USF 51 od České spořitelny, a.s., IČ 45244782, sídlo Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 a uzavření darovací smlouvy s tímto dárcem. Účetní hodnota daru činí 12.000,-Kč.

2413.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky číslo B1 v  pasáži na ulici Průchodní v k.ú. Jeseník, kterou se v plném rozsahu zruší a nahradí stávající smlouva o výpůjčce č. 9/2011 uzavřená dne 21. 03. 2021 s vypůjčitelem Středisko volného času DUHA Jeseník, IČ 00852341. Předmět výpůjčky je vypůjčitel povinen užívat pouze k účelu umisťování informací pro veřejnost, které se vztahují k jeho činnosti a aktivitám. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

2414.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu vývěsní skříňky číslo B2 v  pasáži na ulici Průchodní v k.ú. Jeseník,  kterou se v plném rozsahu zruší a nahradí stávající smlouva o nájmu č. 4/2011 uzavřená dne 21. 03. 2021 s nájemcem Občanskou demokratickou stranou, IČ 16192656. Předmět nájmu je nájemce povinen užívat pouze k účelu umisťování informací pro veřejnost, které se vztahují k jeho činnosti a aktivitám. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného bude 1.000 Kč/rok (cena bez DPH).

2415.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu vývěsní skříňky číslo B3 v  pasáži na ulici Průchodní v k.ú. Jeseník,  kterou se v plném rozsahu zruší a nahradí stávající smlouva o nájmu č. 3/2011 uzavřená dne 21. 03. 2021 s nájemcem Českou stranou sociálně demokratickou, IČ 00409171. Předmět nájmu je nájemce povinen užívat pouze k účelu umisťování informací pro veřejnost, které se vztahují k jeho činnosti a aktivitám. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného bude 1.000 Kč/rok (cena bez DPH).

2416.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout vývěsní skřínku číslo B4 v pasáži na ulici Průchodní v k.ú. Jeseník, Komunistické straně Čech a Moravy, IČ 00496936 jako nájemci. Předmět nájmu je nájemce povinen užívat pouze k účelu umisťování informací pro veřejnost, které se vztahují k jeho činnosti a aktivitám. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného bude 1.000 Kč/rok (cena bez DPH).

2417.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu vývěsní skříňky číslo B5 v  pasáži na ulici Průchodní v k.ú. Jeseník,  kterou se v plném rozsahu zruší a nahradí stávající smlouva o nájmu č. 5/2011 uzavřená dne 21. 03. 2021 s nájemcem Křesťanskou a demokratickou unií-Československou stranou lidovou, IČ  00442704. Předmět nájmu je nájemce povinen užívat pouze k účelu umisťování informací pro veřejnost, které se vztahují k jeho činnosti a aktivitám. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného bude 1.000 Kč/rok (cena bez DPH).

2418.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce vývěsních skříněk číslo B6,B9, B10,B12,B13 a B14 v  pasáži na ulici Průchodní v k.ú. Jeseník, kterou se v plném rozsahu zruší a nahradí stávající smlouvy o výpůjčce č. 10/2011 a č.11/2011 obě uzavřené dne 21. 03. 2021 s vypůjčitelem Městská kulturní zařízení Jeseník, IČ 00852112. Předmět výpůjčky je vypůjčitel povinen užívat pouze k účelu umisťování informací pro veřejnost, které se vztahují k jeho činnosti a aktivitám. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

2419.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout vývěsní skřínku číslo B7 v pasáži na ul. Průchodní v k.ú. Jeseník, Junáku - český skaut, středisko Slunce Jeseník, z. s., IČ  68911891 jako nájemci. Předmět nájmu je nájemce povinen užívat pouze k účelu umisťování informací pro veřejnost, které se vztahují k jeho činnosti a aktivitám. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 1.000 Kč/rok (cena bez DPH).

2420.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout vývěsní skřínku číslo B8 v pasáži na ul. Průchodní v k.ú. Jeseník, Tělocvičné jednotě Sokol Jeseník, IČ  13643231 jako nájemci. Předmět nájmu je nájemce povinen užívat pouze k účelu umisťování informací pro veřejnost, které se vztahují k jeho činnosti a aktivitám. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 1.000 Kč/rok (cena bez DPH).

2421.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout vývěsní skřínku číslo B11 v pasáži na ul. Průchodní v k.ú. Jeseník, Paraklubu Jeseník, z.s., IČ  47999471 jako nájemci. Předmět nájmu je nájemce povinen užívat pouze k účelu umisťování informací pro veřejnost, které se vztahují k jeho činnosti a aktivitám. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 1.000 Kč/rok (cena bez DPH).

2422.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout vývěsní skřínku číslo A6 v pasáži na ul. Průchodní v k.ú. Jeseník, MRC Krteček Jeseník z.s., IČ  26657821 jako nájemci. Předmět nájmu je nájemce povinen užívat pouze k účelu umisťování informací pro veřejnost, které se vztahují k jeho činnosti a aktivitám. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 1.000 Kč/rok (cena bez DPH).

2423.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout vývěsní skřínku číslo A5 v pasáži na ul. Průchodní v k.ú. Jeseník, Charitě Jeseník, IČ  60339241 jako nájemci. Předmět nájmu je nájemce povinen užívat pouze k účelu umisťování informací pro veřejnost, které se vztahují k jeho činnosti a aktivitám. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 1.000 Kč/rok (cena bez DPH).

2424.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky číslo A4 v  pasáži na ulici Průchodní v k.ú. Jeseník, kterou se v plném rozsahu zruší a nahradí stávající smlouva o výpůjčce č. 18/2011 uzavřená dne 21. 03. 2021 s vypůjčitelem Centrum sociálních služeb Jeseník, IČ 00852163. Předmět výpůjčky je vypůjčitel povinen užívat pouze k účelu umisťování informací pro veřejnost, které se vztahují k jeho činnosti a aktivitám. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

2425.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout vývěsní skřínku číslo A3 v pasáži na ul. Průchodní v k.ú. Jeseník, Vlastivědnému muzeu Jesenicka, příspěvkové organizaci, IČ  64095410 jako nájemci. Předmět nájmu je nájemce povinen užívat pouze k účelu umisťování informací pro veřejnost, které se vztahují k jeho činnosti a aktivitám. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 1.000 Kč/rok (cena bez DPH).

2426.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu vývěsní skříňky číslo A 2 v  pasáži na ulici Průchodní v k.ú. Jeseník,  kterou se v plném rozsahu zruší a nahradí stávající smlouva o nájmu č.MJ-SML/0229/2016 uzavřená dne 23. 05. 2016 s nájemcem HOROLEZCI Jeseník, z. s., IČ 04608445. Předmět nájmu je nájemce povinen užívat pouze k účelu umisťování informací pro veřejnost, které se vztahují k jeho činnosti a aktivitám. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného bude 1.000 Kč/rok (cena bez DPH).

2427.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout vývěsní skřínku číslo A1 v pasáži na ul. Průchodní v k.ú. Jeseník. Předmět nájmu je nájemce povinen užívat pouze k účelu umisťování informací pro veřejnost, které se vztahují k jeho činnosti a aktivitám. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného bude 1.000 Kč/rok (cena bez DPH).

2428.

Rada města nevyhovuje žádosti pana S. K. pronajmout část pozemku o výměře 4500 m2 z pozemkové parcely č. 1313/114 v k.ú. Bukovice u Jeseníka.

2429.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0770/2021), a to uložení kanalizační přípojky realizované v rámci stavby „Přípojka kanalizace pro RD, JESENÍK" v pozemcích města parc. č. 2132/5, parc. č. 2133/2, parc. č. 2133/11, parc. č. 2134/6, parc. č. 2134/7a parc. č. 2134/9, všechny v k.ú. Jeseník, ve prospěch L. P., Jeseník.

2430.

Rada města schvaluje návrh programu 15. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 22. dubna 2021.

2431.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce kompostéru s každou osobou, která využívá systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovený městem Jeseník na základě obecně závazné vyhlášky, a která o uzavření smlouvy projeví zájem, a to až do vyčerpání zásob kompostérů, které má město Jeseník k dispozici v počtu 300 ks.