Usnesení 94. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 06.08.2021

2673.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se spolkem Jesenický golfový klub z.s., IČO 03694895, se sídlem Slezská 535/2, 790 01 Jeseník, jako vypůjčitelem, kterou bude sjednáno bezplatné užívání částí o celkové výměře 17 970 m2 z pozemkové parcely č. 1313/1 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, jako plochy pro dopad golfových míčků a pro trénink patování.

2674.

Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Masarykova náměstí v Jeseníku během konání akce Letní kino, které pořádá Občanská demokratická strana, Truhlářská 1106/9, Praha 1, IČO 16192656, zastoupené paní Janou Navrátilovou, dne 08.08.2021, v době od 17:00 do 22:00 hodin, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015.

2675.

Rada města dává souhlas zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, IČ: 00852112, k podání grantové žádosti vyhlášené Nadací ČEZ v programu Podpora regionů za účelem realizace projektu Jeseník kulturní, ve výši 40.000 Kč.

2676.

Rada města dává souhlas zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, IČ: 00852112, k přijetí nadačního příspěvku z grantu vyhlášeného Nadací ČEZ v programu Podpora regionů, za účelem realizace projektu Jeseník kulturní.