Usnesení 95. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 23.08.2021

2677.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 170/2021 - 182/2021.

2678.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem o individuální dotaci, kterým je Spolek Montessori Jeseník, z.s., IČ: 08211019, se sídlem Palackého 1397/10b, 790 01 Jeseník, ve výši 40.000,- Kč, na Montessori  předškolní vzdělávání v Jeseníku.

2679.

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru spolku TAJV, z.s. IČ: 09287094, se sídlem Sportovní 158, Kluk, 290 01 Poděbrady na akci Sportovní den s TAJV v Jeseníku.

2680.

Rada města bere na vědomí studii Interaktivní expozice v budově Katovny a pověřuje Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu zajištěním zpracování projektové dokumentace interaktivní expozice.

2681.

Rada města bere na vědomí přípravu projektu Toulky pohraničím a pověřuje Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu podáním žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.

2682.

Rada města bere na vědomí dokument Střednědobá evaluace strategického plánu (2019-2020) včetně přílohy Tabulkový přehled plnění aktivit Strategického plánu města Jeseník, týkající se vyhodnocení plnění aktuálně platného Strategického plánu rozvoje města Jeseník na období 2019-2024, s cílem poskytnout zpětnou vazbu naplňování Strategického plánu rozvoje města Jeseník.

2683.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit dokument Střednědobá evaluace strategického plánu (2019-2020) včetně přílohy Tabulkový přehled plnění aktivit Strategického plánu města Jeseník, týkající se vyhodnocení plnění aktuálně platného Strategického plánu rozvoje města Jeseník na období 2019-2024, s cílem poskytnout zpětnou vazbu naplňování Strategického plánu rozvoje města Jeseník.

2684.

Rada města schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Příjezdová cesta a parkovací stání Na Svahu č.p. 1180/25“ a jmenuje komisi, která bude pověřena otevíráním, posouzením a hodnocením nabídek, navrženou Oddělením investic.

2685.

Rada města schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Chodník ul. Nábřežní (od OP k mostu u kina)“ a jmenuje komisi, která bude pověřena otevíráním, posouzením a hodnocením nabídek, navrženou Oddělením investic.

2686.

Rada města schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Výstavba požární zbrojnice v Jeseníku“ a pověřuje v souladu s § 42 odst. 1 ZZVZ pro provedení úkonů dle ZZVZ komisi.

2687.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit budoucí úplatné nabytí části pozemku p. č. 2373/1 - ostatní plocha, o výměře cca 3640 m2, části pozemku p. č. 2371/11 - ostatní plocha, o výměře cca 153 m2 a části pozemku p. č. 2373/12 - ostatní plocha, o výměře cca 457 m2, vše v k.ú. a obci Jeseník za kupní cenu 350 Kč/m2, z vlastnictví Olomouckého kraje, v rámci majetkoprávního uspořádání vlastnických vztahů stavby „Multifunkční hřiště s ledovou plochou“.

2688.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemkové parcely č. 1188/1 o výměře 54 m2 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, která je dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 994-204/2021 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 1188/3 o výměře 54 m2, za kupní cenu 355 Kč/m2, panu M. S., Jeseník.

2689.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemkové parcely č. 893 o výměře 397 m2 v k.ú. Bukovice u Jeseníka za kupní cenu 370 Kč/m2, která bude navýšena o platnou sazbu DPH, manželům M. a T. K., Adolfovice.

2690.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat část pozemkové parcely č. 1067/3 o výměře 3 m2 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za kupní cenu 370 Kč/m2.

2691.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat část pozemku o výměře 550 m2 z pozemkové parcely č. 1035/1 v k. ú. Jeseník, za kupní cenu 850 Kč/m2, která bude navýšena o platnou sazbu DPH.

2692.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. MJ-SML/0473/2019, uzavřené dne 31.7.2019 s budoucími oprávněnými K. a J. P. Předmětem dodatku je prodloužení termínu k podání výzvy na uzavření smlouvy o služebnosti do 31.7.2022.

2693.

Rada města schvaluje uzavření Dohody o zrušení/zániku věcného břemene, pro oprávněné pozemky parc. č. 102/5, parc. č. 102/16 a parc. č. 102/17, všechny v k.ú. Seč u Jeseníka spočívající v právu chůze a jízdy přes povinné pozemky parc. č. 114/6 a parc. č. 167, v k.ú. Seč u Jeseníku.

2694.

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Jeseník, jako obdarovaným, a společností PL Medical, s.r.o., IČ 09406298, jako dárcem, jejímž předmětem bude přijetí finančního daru ve výši 52.000 Kč

2695.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informace o provedeném průzkumu zájmu o koupi hotelu Slovan s využitím informačního letáku.

2696.

Rada města  doporučuje zastupitelstvu města neschválit zveřejnění záměru města prodat komplex budov - hotelu Slovan, tj. objektu č.p. 22, č.p. 23 a č.p. 24, na Masarykově nám.  a obchodního centra, budovy č.p. 1341 na ul. Palackého, dle žádosti společnosti  Alteris s.r.o., IČ 27862313, nájemce hotelu Slovan.

2697.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit oddělení majetku připravovat k projednání zastupitelstvem města schválení zveřejnění záměru města prodat hotel Slovan, tj. objekt č.p. 22, č.p. 23 a č.p. 24, na Masarykově nám. v Jeseníku, včetně vybavení a příslušného zázemí.

2698.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5 o velikosti 3+1 (velikost cca 94 m2, 5. NP) v nemovitosti č. p. 1268/9 na ulici U Kasáren v Jeseníku s panem Mgr. L. H. jako nájemcem, a to na dobu určitou 1 rok, s možností prodloužení, bez předchozí povinnosti úhrady peněžní jistoty. Nájemní smlouva musí být ze strany nájemce podepsána nejpozději do 30.09.2021, výše nájemného byla stanovena usnesením RM č. 2078 ze dne 07.12.2020.

2699.

Rada města Jeseníku, které je jediným akcionářem společnosti Technické služby Jeseník a.s., se sídlem Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník, IČO: 64610063, při výkonu působnosti nejvyššího orgánu - valné hromady společnosti - ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, rozhodla takto:

-    schvaluje změnu stanov společnosti Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168/41, Jeseník, IČO: 64610063, s účinností ke dni sepsání veřejné listiny (notářského zápisu) tak, že články 11 a 12 stanov se ruší bez náhrady a dosavadní znění článků 2, 3, 9, 10, 16, 19 a 32 stanov se ruší a nahrazují novým zněním stanov dle předloženého návrhu.

2700.

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu nemovitosti č. p. 915 v Jeseníku, ze dne 25.06.1999, s Charitou Jeseník, IČO 60339241, dohodou ke dni 31. 10. 2021.

2701.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. MJ-SML/0537/2019, uzavřené dne 19.8.2019 s budoucí oprávněnou paní B. H.. Předmětem dodatku je prodloužení termínu k podání výzvy na uzavření smlouvy o služebnosti do 19.8.2022.

2702.

Rada města bere na vědomí zápis z dopravní komise č. 17 konané dne 17.05.2021.

2703.

Rada města souhlasí se zpracováním Plánu udržitelné městské mobility jako strategického dokumentu z oblasti dopravy.

2704.

Rada města bere na vědomí zápis z dopravní komise č. 18 konané dne 26.08.2021.

2705.

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy MJ-SML/0520/2020 mezi Městem Jeseník, jako obdarovaným a společností ENESA a.s., IČO: 27382052, Praha, jako dárcem a přijetí finančního daru ve výši 20 000 Kč.

2706.

Rada města zřizuje pracovní místo právníka v  Oddělení majetku s účinností od 01.09.2021.

2707.

Rada města ruší pracovní místo právníka v Odboru tajemníka s účinností od 01.11.2021.

2708.

Rada města stanovuje celkový počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu, který činí 150.