Usnesení 96. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 06. 09. 2021

2709.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 183/2021 - 194/2021.

2710.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit 4. změnu rozpočtu města na rok 2021 spočívající v rozpočtových opatřeních č. 195/2021 - 203/2021, kterou se příjmy zvyšují o 364 360,-- Kč, výdaje se zvyšují o 34 244 000,-- Kč a financování se zvyšuje o 33 879 640,-- Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 468 065 974,37 Kč.

2711.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o výsledcích hospodaření města za první pololetí r. 2021.

2712.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o řádném sestavení mezitímní účetní závěrky účetní jednotky město Jeseník k 30. 6. 2021 na základě přiložených výkazů.

2713.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník na r. 2022 až 2024 a Zásobník investičních akcí k Střednědobému výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2022 - 2024.

2714.

Rada města bere na vědomí informaci o řádném sestavení účetní závěrky účetní jednotky Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace za 1. pololetí r. 2021.

2715.

Rada města bere na vědomí informaci o řádném sestavení účetní závěrky účetní jednotky Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace za 1. pololetí r. 2021.

2716.

Rada města bere na vědomí informaci o řádném sestavení účetní závěrky účetní jednotky Mateřská škola Karla Čapka Jeseník za 1. pololetí r. 2021.

2717.

Rada města bere na vědomí informaci o řádném sestavení účetní závěrky účetní jednotky Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace za 1. pololetí r. 2021.

2718.

Rada města bere na vědomí informaci o řádném sestavení účetní závěrky účetní jednotky Základní škola Jeseník, příspěvková organizace za 1. pololetí r. 2021.

2719.

Rada města bere na vědomí informaci o řádném sestavení účetní závěrky účetní jednotky Základní umělecká škola Jeseník za 1. pololetí r. 2021.

2720.

Rada města bere na vědomí informaci o řádném sestavení účetní závěrky účetní jednotky Středisko volného času DUHA Jeseník za 1. pololetí r. 2021.

2721.

Rada města bere na vědomí informaci o řádném sestavení účetní závěrky účetní jednotky Městská kulturní zařízení Jeseník za 1. pololetí r. 2021.

2722.

Rada města bere na vědomí informaci o řádném sestavení účetní závěrky účetní jednotky Centrum sociálních služeb Jeseník za 1. pololetí r. 2021.

2723.

Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024 zřízené organizaci Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Jiráskova 799, Jeseník, IČ: 75029430.

2724.

Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024 zřízené příspěvkové organizaci Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, se sídlem Karla Čapka 353, Jeseník, IČ: 62353080.

2725.

Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024 zřízené organizaci Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 709, Jeseník, IČ: 70914877.

2726.

Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024 zřízené organizaci Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, se sídlem Křížkovského 1217, Jeseník, IČ: 75029251.

2727.

Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024 zřízené organizaci Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Nábřežní 413/28, Jeseník, IČ: 70599921. 

2728.

Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024 zřízené příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Jeseník, se sídlem 28. října 873, IČ: 60341742.

2729.

Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 – 2024 zřízené příspěvkové organizaci Středisko volného času DUHA Jeseník, se sídlem Průchodní 154, IČ: 00852341.

2730.

Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024 zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, IČ: 00852112.

2731.

Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024 zřízené organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník, se sídlem Beskydská 1298/6, IČ:00852163.

2732.

Rada města schvaluje ředitelkám zřízených organizací Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace a Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace, mimořádnou odměnu za úspěšné plnění mimořádných pracovních úkolů v průběhu hlavních prázdnin.

2733.

Rada města schvaluje zřízené organizaci Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Jiráskova 799, Jeseník, IČ: 75029430, použití prostředků investičního fondu v maximální výši 90.000,- Kč, za účelem financování nákupu digitální telefonní ústředny.

2734.

Rada města dává předchozí souhlas zřízené organizaci Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Nábřežní 28/413, Jeseník, IČ: 70599921, k přijetí finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s., účelově určeného na obědy žákům ZŠ Jeseník v období školního roku 2021/2022. Finanční dar bude poskytnut ve dvou etapách, a to 1. etapa pro období od 6. 9. do 31. 12. 2021, 2. etapa pro období od 1. 1. do 30. 6. 2022.   

2735.

Rada města vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ky zřízené příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, IČ: 00852112, na dobu určitou, a to po dobu mateřské a rodičovské dovolené stávající ředitelky.

2736.

Rada města schvaluje zvýšení závazného ukazatele "limit mzdových prostředků" příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jeseník z důvodu zvýšených nákladů a mimořádných odměn v souvislosti s epidemií COVID-19

2737.

Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství areálu Letního divadla ve Smetanových sadech v Jeseníku dne 17. 9. 2021 v době od 17:00 do 01:00 hodin a na veřejném prostranství náměstí Svobody v Jeseníku dne 18. 9. 2021 v době od 10:00 do 15:00 hodin, u příležitosti konání sousedsko kulturního festivalu Jesnění, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015.

2738.

Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. MJ-SML/0670/2021 mezi městem Jeseník a obcí Písečná, o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků.

2739.

Rada města schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000,- Kč obci Lužice a uzavření darovací smlouvy. Dar bude bezúplatně převeden na transparentní účet LUŽICE TORNÁDO, který byl zřízen na pomoc občanům postiženým živelnou katastrofou (větrným tornádem) dne 24. 6. 2021.

2740.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 150.000,- Kč městu Hodonín a uzavření darovací smlouvy. Dar bude bezúplatně převeden na transparentní účet MĚSTO HODONÍN – POMOC OBČANŮM, který byl zřízen na pomoc občanům postiženým živelnou katastrofou (větrným tornádem) dne 24.6.2021.

2741.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit spolufinancování CZ-PL projektu „Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie“, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002852, v rámci 4. výzvy pro individuální projekty - prioritní osa 4, programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, ze strany města Jeseníku ve výši eur 2.051, tj. ve výši 10% z částky eur 20.510 rozpočtovaných městem Jeseník na tento projekt.

2742.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit spolufinancování CZ-PL projektu „Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech“, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002851, v rámci 4. výzvy pro individuální projekty - prioritní osa 4, programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, ze strany města Jeseníku ve výši eur 1.451, tj. ve výši 10 % z částky eur 14.510 rozpočtovaných městem Jeseník na tento projekt.

2743.

Rada města rozhoduje, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Chodník v ul. Lipovská, Jeseník“, o výběru dodavatele společnosti Technické služby Jeseník, a.s., IČO: 646 10 063, se sídlem na adrese O. Březiny 168, 790 01 Jeseník.

2744.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Technické služby Jeseník, a.s., IČO: 646 10 063, se sídlem na adrese O. Březiny 168, 790 01 Jeseník.

2745.

Rada města rozhoduje, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení energetického auditu u vybraných objektů energetického hospodářství města Jeseník“, o výběru dodavatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum (VEC), IČO: 619 89 100, se sídlem na adrese 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba, jehož nabídka pořadového č. 1 byla podle výsledku hodnocení nabídek vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2746.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum (VEC).

2747.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0528/2020 ze dne 15.07.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.03.2021 na zhotovení stavby „Regenerace sídliště Jeseník, 9. května, 3. etapa“ se zhotovitelem společností KARETA s.r.o., IČO: 62360213, se sídlem na adrese Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, jehož předmětem je úprava rozsahu díla spočívající v sadových úpravách, doplnění konstrukčních vrstev, předláždění plochy parkoviště a části chodníku, doplnění přístřešku na kontejnery, dodatečných výkopových pracích, doplnění lampy veřejného osvětlení, nerealizaci chodníku č. 2, a s tím související navýšení ceny díla o 96.490,79 Kč bez DPH.

2748.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit projekt s názvem "Regenerace sídliště 9. května, Jeseník", dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2749.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizaci projektu s názvem "Regenerace sídliště 9. května, Jeseník, IV. etapa", dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2750.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu s názvem "Regenerace sídliště 9. května, Jeseník, IV. etapa", dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných.

2751.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce stavby Multifunkční hřiště s ledovou plochou mezi městem Jeseník jako budoucím půjčitelem a FENIX SKI TEAM Jeseník z.s., IČ  62353390, Masarykovo nám. 60/5, 790 01 Jeseník jako budoucím vypůjčitelem.

2752.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit demolici nepoužívaného komína ve vlastnictví města Jeseník, který stojí na pozemku parc. č. 196 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, a to z důvodu jeho nevyhovujícího technického stavu.

2753.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat pozemek par. č.  901/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 202 m2 v k.ú. Jeseník, jehož součástí je stavba - konkrétně budova bývalé kotelny „Husova“ č. p. 1124 na ulici Seifertova (stavba technického zařízení) a to obálkovou metodou za těchto podmínek:

a) Minimální kupní cena nemovitosti se stanovuje rovna tržní ceně dle znaleckého posudku, tedy částkou 1 000 000 Kč.

b) Uzavření kupní smlouvy proběhne do 90 dnů ode dne schválení prodeje pozemku Zastupitelstvem města Jeseníku.

c) Úhrada celé kupní ceny musí být provedena před podpisem kupní smlouvy.

d) Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. Jedná se zejména o znalecký posudek, geometrický oddělovací plán (v případě, že bude zpracován) a správní poplatek za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

e) Kupující musí mít ke dni uzavření této smlouvy vyrovnány veškeré peněžní závazky vůči městu Jeseník.

2754.

Rada města nevyhovuje žádosti pana P. B. o pronájem části pozemku o výměře 7 m2 z pozemkové parcely č. 2176/7 v k.ú. Jeseník.

2755.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti R. M. a A. M. o prodej části pozemkové parcely č. 2436/1 v k.ú. Jeseník.

2756.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat část pozemku o výměře 300 m2 z pozemkové parcely č. 826/29 v k.ú. Jeseník, za kupní cenu 350 Kč/m2, která bude navýšena o platnou sazbu DPH.

2757.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemkové parcely č. 2133/1 o výměře 1873 m2, dále části pozemkové parcely č. 2133/4 o výměře 218 m2, která je dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 6952-203/2021 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 2133/15 o výměře 218 m2, části pozemkové parcely č. 2132/6 o výměře 49 m2, která je dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 6952-203/2021-označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 2132/7 o výměře 49 m2 a části pozemkové parcely č. 2133/7 o výměře 154 m2, která je dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 6952-203/2021-označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 2133/16 o výměře 154 m2, všechny v k.ú. Jeseník, kupujícímu společnosti eM Kelty s.r.o., se sídlem Slunná 65, 790 01 Jeseník, IČO: 29386306, za kupní cenu 1.210 Kč/m2 + aktuální sazba DPH, která činí nejvyšší nabídku podanou v rámci obálkové metody za níže uvedených podmínek:

a) Na pozemcích (nebo jejich částech) bude vybudována stavba v souladu s územním plánem města Jeseník.

b) Uzavření kupní smlouvy do 90 dnů od schválení prodeje pozemků Zastupitelstvem města Jeseníku.

c) Úhrada celé kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

d) Náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující (znalecký posudek, geometrický oddělovací plán a správní poplatek za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí).

e) Kupující nesmí být dlužníkem města Jeseník.

2758.

Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu č. 633 s nájemci V. J. a V. J., Jeseník, kterou byl sjednán nájem části pozemku o výměře 480 m2 z pozemkové parc. č. 2133/1 v k.ú. Jeseník, Jeseník. Smlouva bude ukončena ke dni 30.11.2021.

2759.

Rada města schvaluje výpověď smlouvy o nájmu č. 640 s nájemkyní P. J., Uhelná, kterou byl sjednán nájem části pozemku o výměře 280 m2 z pozemkové parc. č. 2133/1 v k.ú. Jeseník. Výpovědní doba je šestiměsíční.

2760.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 731, uzavřené dne 29.10.2008 s nájemkyní paní E. N. Předmětem dodatku je ukončení užívání části pozemku parc. č. 2133/1, dále snížení výměry předmětu nájmu (pozemek parc. č. 2133/4 v k.ú. Jeseník) o 205 m2 a snížení celkové částky nájemného.

2761.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 o velikosti 39,87 m2 s příslušenstvím, který se nachází v 2. N.P. bytového domu č.p. 6/1271 na ulici Křižkovského v Jeseníku, mezi pronajímateli Městem Jeseník a Bytovým družstvem Jeseník, IČ 25941623 a nájemcem paní P. K., Velké Březno.

2762.

Rada města schvaluje snížení měsíčního nájemného ve výši 10 % u bytu č. 4 v nemovitosti č. p. 258 na ul. Tyršova v Jeseníku, v termínu od 01. 11. 2021 do 31. 10. 2022.

2763.

Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu, s níže uvedeným nájemcem:

-    M. O., byt č. 2 v nemovitosti č.p.62 na ul. Slunná v Jeseníku, prodloužení doby nájmu na dobu určitou o 4 měsíce.

2764.

Rada města schvaluje nájemné ve výši 34 720 Kč za nájem společenského sálu a balkónu v budově č.p. 1147/10 na ulici Karla Čapka v Jeseníku, pro nájemce - Městská kulturní zařízení, ul. 28. října 880, Jeseník, IČO 00852112 za účelem pořádání tanečních kurzů.

2765.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat pozemkové parcely č. 141 o výměře 376 m2, č. 140/1 o výměře 2025 m2, v k.ú. Seč u Jeseníka, obálkovou metodou za níže uvedených podmínek:

a) Minimální kupní cena pozemků činí 1.230 Kč/m2 + aktuální sazba DPH,

b) Na pozemcích (nebo jejich částech) bude vybudována stavba rodinného domu v souladu s platným územním plánem města Jeseník. Stavba bude dokončena nejpozději do 10 let od nabytí vlastnického práva k pozemkům,

c) Ujednání výhrady práva zpětné koupě pozemku jako práva věcného zřízeného na dobu 15 let od nabytí vlastnického práva k pozemkům pro případ, že stavba dle písm. b) nebude do 10 let od nabytí pozemku vybudována.

d) Uzavření kupní smlouvy do 90 dnů od schválení prodeje pozemků Zastupitelstvem města Jeseníku.

e) Úhrada celé kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

f) Náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující - znalecký posudek, geometrický oddělovací plán (v případě, že bude zpracován) a správní poplatek za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

g) Kupující nesmí být dlužníkem města Jeseník.

2766.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemkové parcely č. 1313/122 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za kupní cenu 450 Kč/m2, která bude navýšena o platnou sazbu DPH, dle podmínek prodeje pozemků v zóně „Za Podjezdem“ platných v době vyvěšení záměru, panu M. H., IČ: 73344991, Jeseník.

2767.

Rada města ukládá oddělení majetku, aby prověřilo možnost vybudování parkovacích míst pro potřeby mateřské školy Jeseník, Křížkovského v zeleni na části pozemku p.č. 2204/3, k.ú. Jeseník dle grafické přílohy.

2768.

Rada města souhlasí s vyhrazením 1 parkovacího místa pro vozidlo ZTP na ulici Beskydská v Jeseníku na části místní komunikace III. třídy, stávající parkovací plocha s kolmým způsobem řazení, p.č. 2105/76, k.ú. Jeseník.

2769.

Rada města nesouhlasí s umístěním dopravního značení „Obytná zóna“ pro ul. Na Středisku, v prostoru za vjezdem do areálu u objektu č.p. 370 (bývalé dílny Lesů ČR, s.p.).

2770.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat část pozemkové parcely č. 2137/1 o výměře cca 3 401 m2, část pozemkové parcely č. 2137/3 o výměře cca 5 m2 a část pozemkové parcely č. 2137/6 o výměře cca 29 m2, vše v k.ú. Jeseník, za kupní cenu 1 350 Kč/m2.

2771.

Rada města schvaluje návrh programu 17. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 16. září 2021.