Usnesení 97. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 21. 09. 2021

2772.

Rada města bere na vědomí zprávu z kontroly dotace na sociální bydlení, ul. Tylova 652, Jeseník.

2773.

Rada města bere na vědomí zprávu z veřejnosprávní kontroly u Mateřské školy Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace.

2774.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 204/2021 - 213/2021.

2775.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Jeseník a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., o založení běžného účtu.

2776.

Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Masarykova náměstí v Jeseníku dne 28. 9. 2021 v době od 09:00 do 14:00 hodin, u příležitosti konání oslavy 150 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Jeseníku, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015.

2777.

Rada města schvaluje uzavření Prohlášení o partnerství mezi městem Otrokovice IČO: 00284301 (jako hlavním partnerem projektu) a městem Jeseník IČO: 00302724 (jako partnerem projektu) za účelem realizace projektu „Zapojení veřejnosti do rozvoje obce“ předkládaného v rámci Programu Řádná správa věcí veřejných, financovaného v rámci Fondu EHP 2014-2021 / Norských fondů 2014-2021, MGS1, který je zaměřen na komunikaci s veřejností.

2778.

Rada města schvaluje uzavření Prohlášení o partnerství mezi městem Brno IČO: 44992785 (jako hlavním partnerem projektu) a městem Jeseník IČO: 00302724 (jako partnerem projektu) za účelem realizace projektu „Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“ předkládaného v rámci Programu Řádná správa věcí veřejných, financovaného v rámci Fondu EHP 2014-2021 / Norských fondů 2014-2021, MGS1, který je zaměřen na komunikaci s veřejností.

2779.

Rada města ruší výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Příjezdová cesta a parkovací stání Na Svahu č.p. 1180/25“, jelikož po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník výběrového řízení

2780.

Rada města ruší výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Chodník ul. Nábřežní (od OP k mostu u kina)“, jelikož po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník výběrového řízení.

2781.

Rada města schvaluje v souladu s odd. B odst. 10 bodu 10.4 Směrnice rady města č. 1/2021 o zadávání veřejných zakázek výjimku z užití ustanovení této směrnice a zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Poskytování služeb senior taxi“ jiným způsobem, než ukládá tato směrnice.

2782.

Rada města schvaluje ukončení rámcové dohody č. MJ-SML/0703/2019 o poskytování služeb senior taxi, která byla dne 23.10.2019 uzavřena s poskytovatelem Soňa Březinová, IČO: 88532381, se sídlem na adrese nám. Svobody 1050/6, 790 01 Jeseník, a to dohodou ke dni 22.09.2021.

2783.

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 111 k Mandátní smlouvě č. 1/96 mezi městem Jeseník a Technickými službami Jeseník a.s., kterým se pro rok 2021 sjednává rozsah údržby a správy majetku v oblasti místních komunikací, veřejné zeleně, hřbitovů a veřejného osvětlení a realizace konkrétních akcí.

2784.

Rada města schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytu, jejichž předmětem je prodloužení doby nájmu, s níže uvedenými nájemci:

-    L. Š., pronájem bytu č. 1 v nemovitosti č. p. 51 na ul. Šumperská v Jeseníku, na dobu určitou 4 měsíce,

-    Z. M., pronájem bytu č. 6 v nemovitosti č. p. 652 na ul. Tylova v Jeseníku, na dobu určitou 1 rok,

-    V. B., pronájem bytu č. 3 v nemovitosti č.p. 689 na ul. Seifertova v Jeseníku, na dobu určitou 1 rok,  

-    O. B., pronájem bytu č. 2 v nemovitosti č.p. 689 na ul. Seifertova v Jeseníku, na dobu určitou 1 rok,  

-    S. R., byt č. 3 v nemovitosti č.p.258 na ul. Tyršova v Jeseníku, prodloužení doby nájmu na dobu určitou o 4 měsíce,    

-    Boétheia spol. kř. pom., byt č. 1 v nemovitosti č.p.225 na ul. Vodní v Jeseníku, prodloužení doby nájmu na dobu určitou o 4 měsíce,  

-    T. B. byt č. 3 v nemovitosti č.p.225 na ul. Vodní v Jeseníku, prodloužení doby nájmu na dobu určitou o 4 měsíce,  

-    E. K. a E. K., byt č. 6 v nemovitosti č.p.225 na ul. Vodní v Jeseníku, prodloužení doby nájmu na dobu určitou o 4 měsíce.  

2785.

Rada města nevyhovuje žádosti manželů V. P. a M. P. o změnu doby nájmu bytu č. 1 v nemovitosti č. p. 1266 na ul. U Kasáren v Jeseníku, a to z doby určité na dobu neurčitou.

2786.

Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu, jejichž předmětem je prodloužení doby nájmu, s níže uvedenými nájemci:

-    V. P. a M. P., pronájem bytu č. 1 v nemovitosti č. p. 1266 na ul. U Kasáren v Jeseníku, na dobu určitou 1 rok.

2787.

Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o pachtu pozemku č. 5 s pachtýřem T. K., Jeseník, kterou byl sjednán pacht části pozemku o výměře cca 300 m2 z pozemkové parcely č. 233, v k. ú. Bukovice u Jeseníka. Smlouva bude ukončena ke dni 30.9.2021.

2788.

Rada města uděluje výjimku z platného nařízení města Jeseník č. 1/2020, kterým se vymezují oblasti města Jeseník, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, a z důvodu stavebních úprav parkovacích automatů v termínu od 22.9.2021 od 9:00 hod. do 30.09.2021, osvobozuje řidiče od poplatku za parkování v ulicích Lipovská, Dukelská, nám. Svobody a Masarykovo nám.