Usnesení 98. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 04. 10. 2021

2789.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření za 1. pololetí 2021, zřízené organizace Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace, se sídlem Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace, IČ: 75029430.

2790.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření za 1. pololetí 2021, zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, se sídlem Karla Čapka 353, Jeseník, IČ: 62353080.

2791.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření za 1. pololetí 2021, zřízené organizace Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 709, Jeseník, IČ: 70914877.

2792.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření za 1. pololetí 2021, zřízené organizace Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, se sídlem Křížkovského 1217, Jeseník, IČ: 75029251.

2793.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření za 1. pololetí 2021, zřízené organizace Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Nábřežní 413/28, Jeseník, IČ: 70599921. 

2794.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření za 1. pololetí 2021, zřízené příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jeseník, se sídlem 28. října 873, IČ: 60341742.

2795.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření za 1. pololetí 2021, zřízené příspěvkové organizace Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA Jeseník, se sídlem Průchodní 154, IČ: 00852341.

2796.

Rada města dává předchozí souhlas zřízené příspěvkové organizaci Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA Jeseník, se sídlem Průchodní 154, IČ: 00852341, k přijetí věcného daru - 3D tiskárny Original Prusa i3 MK3S v celkové hodnotě 19.990 Kč, od firmy Prusa Research a.s. Praha.

2797.

Rada města dává předchozí souhlas zřízené organizaci Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, se sídlem Křížkovského 1217, Jeseník, IČ: 75029251, k přijetí věcného daru - obchůdku pro děti v celkové hodnotě 1.000 Kč, od dárce paní M., Jeseník.

2798.

Rada města stanoví platový výměr paní  P. F., ředitelce zřízené příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28.října 880, Jeseník, IČO: 00852112, s účinností od 1. 11. 2021.

2799.

Rada města vyhlašuje platné úplné znění zřizovací listiny zřízené příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jeseník v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

2800.

Rada města bere na vědomí informaci o přípravě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku na roky 2022 až 2025 a změnu organizační struktury řídící skupiny KPSS Jesenicko.

2801.

Rada města schvaluje prodloužení platnosti "Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na roky 2018 - 2020" na rok 2021 z důvodu zpoždění přípravy navazujícího dokumentu kvůli opatřením spojených s epidemií COVID-19.

2802.

Rada města bere na vědomí Zápis č. 18 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 8. 9. 2021.

2803.

Rada města schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Pronájem multifunkčních zařízení a zajištění tiskových služeb“ a jmenuje komisi, která bude pověřena otevíráním, posouzením a hodnocením nabídek, navrženou Odborem tajemníka.

2804.

Rada města pověřuje Odbor stavebního úřadu a územního plánování jako pořizovatele územního plánu pro město Jeseník zpracováním Návrhu na pořízení Změny č. 2 Územního plánu Jeseník v souladu s ustanovením § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Obsahem návrhu je vymezení plochy pro bydlení v lokalitě bývalé lesní školky - Kalvodova.

2805.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení multifunkční ledové plochy na ulici Dukelská k distribuční síti vysokého napětí s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, sídlo Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Děčín IV – Podmokly.

2806.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti L. P. o prodej pozemkové parcely č. 2134/6 v k.ú. Jeseník.

2807.

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 10 v nemovitosti č. p. 753/3 na ul. Janáčkova v Jeseníku s paní M. Z. dohodou ke dni 31.10.2021.