Usnesení 118. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 09.05.2022

3288.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 88/2022 - 93/2022.

3289.

Rada města bere na vědomí zápis z rozborů příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jeseník k 31.12.2021

3290.

Rada města bere na vědomí Zápis č. 23 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 13. 04. 2022.

3291.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, IČO: 60609460 (jako poskytovatelem dotace) a Městem Jeseník, IČO: 00302724 (jako příjemcem dotace) a dále schvaluje přijetí dotace ve výši 74.000 Kč za účelem částečné úhrady výdajů na akci s názvem „Obnova okolí pramene U Vousáče“, v rámci dotačního Programu památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2022 - dotační titul: Obnova staveb drobné architektury místního významu.

3292.

Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. MJ-SML/0094/2022 mezi městem Jeseník a obcí Vlčice, o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků.

3293.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy č. MJ-SML/0388/2022 o zřízení míst zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů se společností ECOBAT s.r.o.

3294.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy č. MJ-SML/0389/2022 o umístění a provozování kontejnerů na shromažďování odpadních elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s.

3295.

Rada města ukládá odboru životního prostředí zadat Českému vysokému učení technickému v Praze vytvoření vstupního projektu směřujícího k pořízení systému měření kvality ovzduší AirTracker.

3296.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jeseník jako příjemcem dotace a Olomouckým krajem jako poskytovatelem dotace na neinvestiční akci „DDH Jeseník - plocha pro jízdu zručnosti“ a zároveň schvaluje přijetí této dotace za účelem spolufinancování uvedené neinvestiční akce.

3297.

Rada města schvaluje podání Žádosti o dotaci do dotačního „Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu - technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2022“ za účelem spolufinancování akce „Technické vybavení pro fotbalová hřiště - výměna ochranných sítí“.

3298.

Rada města doporučuje Základní škole Jeseník, příspěvkové organizaci v pozici zadavatele zrušit výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava vodoinstalace, rekonstrukce sociálního zařízení a kotelny budovy ZŠ Jeseník na ul. B. Němcové v Jeseníku”, a to vzhledem k tomu, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek ve výběrovém řízení není žádný účastník výběrového řízení.

3299.

Rada města doporučuje Základní škole Jeseník, příspěvkové organizaci v pozici zadavatele opakovaně zahájit výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava vodoinstalace, rekonstrukce sociálního zařízení a kotelny budovy ZŠ Jeseník na ul. B. Němcové v Jeseníku”, a souhlasí se jmenováním komise, která bude pověřena otevíráním, posouzením a hodnocením nabídek, navrženou Základní školou Jeseník, příspěvkovou organizací, navrženou Základní školou Jeseník, příspěvkovou organizací.

3300.

Rada města rozhoduje, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu "Demolice komínu u kotelny Nábřežní v Jeseníku", o výběru dodavatele společnosti DEMSTAV group, s.r.o., IČO: 278 44 935, se sídlem na adrese Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice I-Město, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

3301.

Rada města schvaluje provozní dobu  Multifunkčního hřiště na ul. Dukelská, Jeseník  a schvaluje výši nájemného, které bude účtováno při rezervaci.

3302.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře cca 55 m2 z pozemkové parcely č. 1753/2, a to za účelem užívání jako zahrada.

3303.

Rada města schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytu, jejichž předmětem je prodloužení doby nájmu, s níže uvedenými nájemci:

-    P. B. P., byt č. 1 v nemovitosti č.p.718 na ul. Dukelská v Jeseníku, prodloužení doby nájmu na dobu určitou do 30.9.2022,  

-   J. H., byt č. 2 v nemovitosti č.p.718 na ul. Dukelská v Jeseníku, prodloužení doby nájmu na dobu určitou do 30.11.2022. 

3304.

Rada města uděluje záštitu akci Chřástalfest 2022.

3305.

Rada města zřizuje pracovní místo referenta/ky v Oddělení majetku s účinností od 09.05.2022 na dobu určitou do 30.06.2022.

3306.

Rada města dává předchozí souhlas zřízené organizaci Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Nábřežní 413/28,  Jeseník, IČ: 70599921, k přijetí finančního daru ve výši 9.424,- Kč od  společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s., účelově určeného na obědy 9 ukrajinským žákům v ZŠ Jeseník v období  10. 5.  do 30. 6. 2022.   

3307.

Rada města bere na vědomí zřízení pracovní skupiny v oblasti kultury.