Oddělení cestovního ruchu

Oddělení cestovního ruchu
Kontaktní informace
 AdresaPalackého 176/12, Jeseník
 Telefon+420 584 453 693
 Emailic@mujes.cz
Zaměstnanci oddělení
Mrosek Jan, Mgr.
vedoucí Oddělení cestovního ruchu
584 498 102
jan.mrosek@mujes.cz
kancelář Katovna - Palackého 176/12
pracovník cestovního ruchu
584 453 693
lucie.tenekedzi@mujes.cz
kancelář Katovna - Palackého 176/12
pracovník IC
584 453 693
lucie.culakova@mujes.cz
kancelář Katovna - Palackého 176/12
redaktor a pracovník vztahů k veřejnosti
584 498 102
richard.kapustka@mujes.cz
kancelář Katovna - Palackého 176/12
Řešení životních situací
Odbor neposkytuje žádná řešení životních situací
Formuláře
Tento odbor nemá nahrány žádné soubory ke stažení
Informace
Nejsou vloženy žádné informace
Popis činnosti oddělení
 • zajišťuje chod česko-polského informačního centra (poskytují informace o regionu, rozvíjí česko-polskou spolupráci, zprostředkovává průvodcovské služby, atd.). V rámci provozu IC spolupracuje s MKZ Jeseník
 • aktualizuje a udržuje expozici Niského knížectví
 • zajišťuje prodej základních turistických potřeb v IC
 • zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům (PR články, tiskové zprávy atd.) a zodpovídá za vytváření mediálního obrazu Jeseníku v souladu s cíli a záměry orgánů města - články v médiích, účast na veletrzích, nákup propagačních předmětů, atd.
 • spolupracuje se sdělovacími prostředky a médii, poskytuje jim informace z oblasti projektů a činností města Jeseník
 • organizačně zajišťuje tiskové konference města a veřejná projednávání záležitostí města, s vedením města připravuje jejich tematickou náplň. Vydává tiskové zprávy o činnosti a výsledcích jednání orgánů města, městského úřadu; úzce spolupracuje s vedením a zaměstnanci města při zajišťování správnosti vydávaných tiskových zpráv
 • zabezpečuje zveřejňování aktuálních informací (aktualit) na webových stránkách města a facebookovém profilu města. - zajišťuje obsahovou stránku, jazykovou korekturu a vydávání měsíčního periodika Naše město
 • připravuje koncepci rozvoje vnějších vztahů a zahraničních styků, vede veškerou zahraniční korespondenci a dokumentaci zahraničních aktivit v oblastech sport, kultura, společenské styky a cestovní ruch
 • koordinuje aktivity v oblasti rozvoje cestovního ruchu, včetně přeshraniční spolupráce, shromažďuje a aktualizuje informace z této oblasti
 • spolupracuje na organizaci akcí pořádaných a spolupořádaných městem Jeseník (např. zahájení turisticko-lázeňské sezóny)
 • zabezpečuje činnosti spojené s realizací projektů z Fondu mikroprojektů, ve kterých je žadatelem město Jeseník. Jedná se zejména o koordinaci mezi městem Jeseníka rozvojovými agenturami nebo dalšími subjekty
 • koordinuje činnosti uvnitř Městského úřadu spojené s realizací projektů z Fondu mikroprojektů, ve kterých je žadatelem město Jeseník. Kontroluje plnění podmínek dotací u těchto projektů – kontrola věcné správnosti
 • spolupracuje na konkrétních projektech a shromažďuje podklady od dalších útvarů města, pro volené zástupce města, v orgánech: Sdružení měst a obcí Jesenicka (SMOJ), Mikroregion Jesenicko (MRJ), Euroregiony Praděd, Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, případně dalších obdobných sdruženích – pokud je město jejich členem
 • zajišťuje platbu členských příspěvků organizacím, ve kterých je město členem
 • zajišťuje agendu v oblasti rozvoje města a gesci nad Strategickým plánem rozvoje města Jeseník
 • v samostatné působnosti města plní úkoly a předkládá návrhy příslušným orgánům města, ve smyslu § 14 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 • dle § 13a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje dílčí úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje, zejména na žádost ministerstva nebo kraje poskytuje nezbytnou součinnost při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje, státních programů regionálního rozvoje a programů rozvoje územního obvodu kraje