Oddělení cestovního ruchu

Oddělení cestovního ruchu
 Aktuální chod městského úřadu vzhledem k nařízením Vlády ČR

Úřední hodiny městského úřadu: pondělí 8:00-13:00 a středa 12:00-17:00, a to jen na základě předchozí objednávky (email, telefon, objednávkový systém). Mimo úřední hodiny jsou budovy úřadu pro veřejnost uzavřeny. Pokud to lze, k vyřizování svých záležitostí využívejte prosím prostředky komunikace na dálku.

 Kontaktní informace
 AdresaPalackého 176/12, Jeseník
 Telefon+420 584 453 693
 Emailic@mujes.cz
Zaměstnanci oddělení
Mrosek Jan, Mgr.
vedoucí Oddělení cestovního ruchu
584 498 102
jan.mrosek@mujes.cz
kancelář Katovna - Palackého 176/12
pracovník informačního centra
584 453 693
lucie.culakova@mujes.cz
kancelář Katovna - Palackého 176/12
pracovník cestovního ruchu
584 453 693
lucie.tenekedzi@mujes.cz
kancelář Katovna - Palackého 176/12
Řešení životních situací
Odbor neposkytuje žádná řešení životních situací
Formuláře
Tento odbor nemá nahrány žádné soubory ke stažení
Informace
Nejsou vloženy žádné informace
Popis činnosti oddělení
 • zajišťuje chod česko-polského informačního centra (poskytují informace o regionu, rozvíjí česko-polskou spolupráci, zprostředkovává průvodcovské služby, atd.)
 • v rámci provozu IC spolupracuje s MKZ Jeseník, které je správcem budovy Katovny
 • aktualizuje a udržuje expozici Niského knížectví
 • zajišťuje prodej základních turistických potřeb v informačním centru
 • zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům (PR články, tiskové zprávy atd.) a zodpovídá za vytváření mediálního obrazu Jeseníku v souladu s cíli a záměry orgánů města - články v médiích, účast na veletrzích, nákup propagačních předmětů, atd.
 • spolupracuje se sdělovacími prostředky a médii, poskytuje jim informace z oblasti projektů a činností města Jeseník
 • organizačně zajišťuje tiskové konference města a veřejná projednávání záležitostí města, s vedením města připravuje jejich tematickou náplň. Vydává tiskové zprávy o činnosti a výsledcích jednání orgánů města, městského úřadu; úzce spolupracuje s vedením a zaměstnanci města při zajišťování správnosti vydávaných tiskových zpráv.
 • zabezpečuje zveřejňování aktuálních informací (aktualit) na webových stránkách města a na profilech města na sociálních sítích
 • zajišťuje obsahovou stránku, jazykovou korekturu a vydávání měsíčního periodika Naše město (redakce měsíčníku)
 • koordinuje aktivity v oblasti rozvoje cestovního ruchu, včetně přeshraniční spolupráce, shromažďuje a aktualizuje informace z této oblasti
 • spolupracuje na organizaci akcí pořádaných a spolupořádaných městem Jeseník (např. zahájení turisticko-lázeňské sezóny)
 • zabezpečuje činnosti spojené s realizací projektů z Fondu mikroprojektů, ve kterých je žadatelem město Jeseník, jedná se zejména o koordinaci mezi městem Jeseníka rozvojovými agenturami nebo dalšími subjekty
 • koordinuje činnosti uvnitř městského úřadu spojené s realizací projektů z Fondu mikroprojektů, ve kterých je žadatelem město Jeseník, kontroluje plnění podmínek dotací u těchto projektů – kontrola věcné správnosti
 • spolupracuje na konkrétních projektech a shromažďuje podklady od dalších útvarů města, pro volené zástupce města, v orgánech: Sdružení měst a obcí Jesenicka (SMOJ), Mikroregion Jesenicko (MRJ), Euroregiony Praděd, Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, případně dalších obdobných sdruženích – pokud je město jejich členem
 • zajišťuje platbu členských příspěvků organizacím, ve kterých je město členem